�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
SOS > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

Nekal� praktiky St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Zden�k MYSL�K - ALFASOFT, Bruncl�kova 1822/6, Praha 6 - B�evnov
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 11.05. 2008 Zden�k Kohou�ek, Semily:
Ji� jednou jsem zde napsal o neseri�zn�m jedn�n� tohoto obchodu. Dosud nem�m pen�ze zp�t na sv�m ��tu za neuskute�n�n� koup�, a�koli mi tvrd�, �e ji� p�ed m�s�cem je odeslali (odesl�no �dajn� 1.4.2008). Nezb�v� mi nic jin�ho, ne� podat trestn� ozn�men� za podvod a bezd�vodn� obohacen�. Doporu�uji v�em, aby u t�to spole�nosti neplatili kartou, tj. platbou p�edem.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

i-obchod = podvod? St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Zden�k MYSL�K - ALFASOFT, Bruncl�kova 1822/6, Praha 6 - B�evnov
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 10.05. 2008 Kate�ina Zaj�cov�, Plze�:
M�m stejnou zku�enost jako pan� Ku�erov�. 28.4.2008 jsem objednala a zaplatila zbo�� v hodnot� 2021,- K�. P�i�lo mi pouze potvrzen� platby a d�l se ned�je nic. Na maily nikdo neodpov�d�, nejsp� ty mailov� adresy ani nefunguj�, nebo� nechod� ani zpr�vy potvrzuj�c� p�e�ten�, telefon nezvedaj� a na internetu spousta diskuzn�ch p��sp�vk� s podobn�mi p��pady. Je tohle chov�n� seriozn�ho obchodn�ka? Pokud m�te podobn� probl�m, ozv�te se na [email protected]. Pro trestn� ozn�men� je pot�ebn� ��stka �kody nad 5000,- K�. D�kuji, Kate�ina Zaj�cov�
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Prolux co to je za realitn� kancel��, St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Prolux Consulting Int., s.r.o., Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 �vagr V�t�zslav, Vy�kov:
Prolux m� na sv�ch str�nk�ch zve�ejn�nu realitu o kterou jsem m�l z�jem.Mnohokr�t jsem telefonicky navazoval kontakt, ale neust�l� automat, kter� mluvil o z�kazn�ch volaj�c�ch d��ve od za��tku pracovn� doby do konce pracovn� doby, kter� je uveden� na ofici�ln�ch str�nk�ch. Zkou�ka e-mailov� takt� nefunk�n�. Na SMS po 5-ti dnech p�i�la odpov��, �e nab�dka ji� nen� aktivn�. Bylo to v �noru 2008, dnes 9.5.2008 je tato nemovitost st�le na oficialn�ch str�nk�ch S-Reality, �e ji nab�z� kancel�� PROLUX.CZ a se kterou op�t opakovan� nelze nav�zat jak�koliv kontakt.Mo�n� se tak� pod�v�m na v�pis z telefonu, zdali si to poslouch�n� automatu neplat�m nap�.(76,-K� nebo 99,-, 52,- ap.) za min. a ani bych se po p�e�t�en� p�edchoz�ch �l�nk� nedivil. Tak, jenom potvrzuji pravdivost zku�enost� p�edchoz�ch pisatel�.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

St�l ze Sconta St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma SCONTO, Praha - Zli��n, �ern� Most
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 Lenka Machackova, Praha:
V lednu 2008 jsme si ve Sconto vyhledli pracovni stul za 2700Kc. Velmi se nam zamlouval a tak jsme okamzite zacali jednat o jeho koupi. Prodavacka nam bohuzel oznamila, ze stul neni momentalne na sklade a ze si mame zkusit volat pristi tyden. Dalsi tyden jsme tedy jeli znovu do Sconta. Stul stal jiz 3500Kc. Potvrzeni, ze jsme si stul vyhledli za puvodni cenu, nam byl samozrejme k nicemu (jednalo se o karticku, ktera je umistena u kazdeho stolu a slouzi k rychlejsi komunikaci). Prodavac se nam vylozene vysmal. Navic rekl, ze pokud by nas prodavacka upozornila na moznost zamluvit si stul, mohli jsme ho mit za puvodni cenu. Castecne i nase hloupost, budiz. Ovsem dalsi slova prodavace nas uzemnila: "Aspon ja budu mit vetsi provizi". Nicmene stul jsme koupili. Opet hloupost. Po vybaleni stolu doma jsme zjistili, ze chybi jeden z dilu. Nastesti ten z nejmene potrebnych, cili stul slo pouzivat. Reklamaci jsme podali hned dalsi den. Ani po 2,5 mesicich nebyla vyrizena, telefon nebrali, na email neodpovidali. Az po teto dobe se mi konecne podarilo dovolat a zajistit, ze chybejici dil bude dodat balikovou sluzbou.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Jelen� Gora St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 4
Firma HA JA JA, s.r.o. , Ostrava - Fifejdy
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 Jana Str�nsk�, Praha 4:
Jela jsem se svou kamar�dkou,kter� je po mozkov� mrtvici na z�jezd do Jelen� Gory,jen proto, aby se dostala mezi lidi a �a�ala se pomalu ze sv�ho stavu dost�vat. Cel� z�jezd se n�m l�bil a� do�lo na p�edv�d��ku.Pravda bylo n�m �e�eno,�e je to dobrovoln�,ale zavezli n�s do mal� horsk� vesni�ky kde nic tu nic. Jen vych�zka do hor. Moje kamar�dka by to asi nezvl�dla a tak jsme z�staly.Cel� p�edv�d��ka se nesla v tom,�e firm� je 15 let a maj� pro n�s p�ekvapen�. Dostali jsme losy a kdo bude vylosov�n vyhraje 30000,-- a k tomu d�v� firma jako bonus 5000,--.Je tak� pravdou,�e na tabuli byla naps�na cena parn�ho vysava�e 62000 a pod t�m ��stka 29 990,-- a �e�eno, �e (n�zev vysava�e, kter� p�edt�m deleg�t ne�ekl a vypadalo to jako ciz�m slovem bonus). I j� jsem ch�pala,�e se parn� vysava� zaplat� touto v�hrou. Moje kamar�dka hendykepovan� svou nemoc� zase pochopila,�e dostane v�hru v hotovosti na ruku. Pochopiteln� �e moje kamar�dka byla vylosov�na.Proto�e losov�n� prob�halo v n�kolika kolech, byla jsem v dal��m kole vylosov�na i j�.Moji kamar�dku si mezit�m deleg�tka odvedla za plentu ani� bych to j� post�ehla.Tam s n� sepsala smlouvu na doplacen� ��stky 29 990,--.J� jsem po m�m vylosov�n� pochopila o co jde a v�e jsem odm�tla.Kdy� jsem zjistila,�e m� kamar�dka podepsanou smlouvu,jsem n�kolikr�t deleg�ta ��dala o zru�en�. On mi v�ak sd�lil,�e to lze zru�it jen za podm�nky, �e finan�n�mu ��adu zaplat� 20% z p�vodn� ��stky co� je n�jak�ch 25000,-- a nebude m�t nic.Tak co n�m zb�valo. Je�t� m�li snahu, asi z d�vodu sv�dom�, se s kamar�dkou domluvit a tak ji vyvol�vali, ale my jsme v t� dob� byly na WC a nesly�ely jsme to. Na z�klad� toho,�e u� bylo p�ed odjezdem jsme za nimi �ly je�t� ��d�t jednou o zru�en� a to bylo pr� u� pozd�, proto�e to odeslali ji� po��ta�em na podnik a jinak to zru�it nelze jen s t�mi 20%.A to nemluv�m o tom �e ji nacpali zbo�� do autobusu a smlouvu dali k tomu. Kdy� jsem si cht�la vz�t smlouvu do autobusu a po cest� si ji p�e�etla zak�zali mi to proto�e pr� zbo�� nen� podepsan� a �idi� by j� to v Praze nevydal. V Praze n�s z autobusu vyplivli a starej se jak to dostat dom�.A kdy� jsem je�t� na m�st� p�edv�d��ky ��dala aby j� to tedy p�ivezli dom�, �ekli �e to nejde proto�e je to u� v autobuse. Musela jsem zajistit taxi.Cht�la bych v�d�t zda je je�t� n�jak� nad�je. Jsme ze z�jezdu 3 dny doma.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Jen hled�m radu jak na PROLUX St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Prolux Consulting Int., s.r.o., Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 07.05. 2008 dan kaspo, opava:
Dobr� den. Budu vd��n� za ka�dou radu nebo za ka�d� n�vod k tomu jak st�ma lumpama vyb�hnout.Ocenil bych i n�jakou zku�enost lid� kte�� usp�li ve sporu s touto realitkou.N� pr�vni z�stupce to nevidi s jejich smlouvou tak �ern� ale ur�it� by nebylo na �kodu kdyby se n�kdo pod�lil o zku�enosti v t�chto p��padech.P�edem moc d�kuji. [email protected]
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

AAA Auto Pardubice St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (1 z 1) Mm opanou zkuenost (0 z 1) Ud�len� zn�mka: 4
Firma AAA AUTOPRAHA, Doprav�k� 723, Praha 8, �imice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 07.05. 2008 Michal Kubelka, P�elou�:
Koupil jsem si v AAA Auto Pce Fabii, p�i koupi mi slibovali jak se mi o auto 3 m�s�ce postaraj�, kdy� se cokoliv s autem stane, ale ouha. Po t�dnu se mi rozsv�tila kontrolka elektroniky motoru, kdy� jsem do AAA p�ijel bylo mi �e�eno, �e m�m �patn� benz�n a kontrolku mi zhasli. Asi po 14 dnech se rozsv�tila znovu a nav�c p�estal fungovat teplom�r. Kdy� jsem tam op�t p�ijel, technik tam nebyl, sepsali se mnou protokol o reklamaci. Teprve n�kolika dnech mi p�i�el dopis, �e se reklamace zam�t�, i kdy� v pojistce m�m uvedeno, �e z�vadu na teplotn�m �idle jejich poji��ovna hrad�. Kdy� jsem se na to zeptal, technik nejen, �e mi �ekl, �e nemaj� p��stroje na to aby tuhle z�vadu zjistili a �e nejsou servis aby ji opravili, ale nav�c mi �ekl, �e v�bec nev� o tom, �e by se mi o auto m�li po 3 m�s�ce postarat v p��pad� poruchy! Pak m� je�t� ur�el. Tak�e douf�m, �e u� se do AAA v Pardubic�ch nebudu muset nikdy vr�tit!! Nedal jsem p�tku jen proto, �e auto je jinak v po��dku, ale zato vd���m sp� p�edchoz� majitelce, ne� bazaru
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

�koda Felicia Combi SPZ AKD 58-69 �. motoru 2668728 St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma PRINCESS trade s.r.o., Vinohradsk� 3216/163, Praha 10 - Stra�nice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 07.05. 2008 Tom� Kri�anovi�, S�ny:
Sh�n�m b�val�ho majitele tohoto vozu, kter� jsem od nebo prost�ednictv�m p. Lenkera zakoupil v �ervnu 2007. Nyn� mne popotahuje policie kv�li zpronev��e p. Lenkera. R�d bych se s t�mto p�vodn�m majitelem spojil a zjistil podrobnosti. tel. 777089960 Tom� Kri�anovi�
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

americk� ledni�ka St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 4
Firma DATART, OC Nov� Sm�chov, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 07.05. 2008 Danu�e K�iv�kov�, Kyjov:
Na podzim roku 2007 jsem zakoupila jsem americkou ledni�ku Samsung RHS1DTBP s vodou a automatickou v�robou ledu.P�i instalaci ledni�ky namontuj� filtr na vodu, jeho �ivotnost je asi p�l roku, pak je t�eba vym��ovat. Filtr nen� k sehn�n�, Datart m� heslo - zkuste p��t� t�den. Doma m�me lednici sice funk�n�, ale bez tekouc� vody a ledu. P�i koupi jsem mohla u�et�it asi 10 tis�c, pokud bych byla informovan�, �e s filtry m��e b�t probl�m.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Podivn� praktiky GE Money Auto! St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (1 z 1) Mm opanou zkuenost (0 z 1) Ud�len� zn�mka: 5
Firma GEMM, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.05. 2008 Zden�k Peter , Karvin�-Mizerov:
Dne 1.2.2008 jsem v autobazaru Marta Dvo��kov� Vesel� nad Lu�nic� po��dal o �v�r ve v��i 25000 k�.P�i�el ing Petr Dvo��k a �v�r sjednal u GE. RPSN 75%.Odm�tnul mnou podepsanou smlouvu vydat a rychle zmizel!P�i�la po 14ti dnech po�tou. Mou st�nost GE vy�e�ilo t�m,�e to tak nebylo a smlouva je platn�. O�it� sv�dek cel� ud�losti je nezaj�mal.Stejn� postup zvolil u povinn�ho ru�en�.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

TRAMPOTY s FA HA JA JA s.r.o St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (2 z 3) Mm opanou zkuenost (1 z 3) Ud�len� zn�mka: 5
Firma HA JA JA, s.r.o. , Ostrava - Fifejdy
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.05. 2008 Radmila Bl�hov�, Ostrava-Muglinov:
Proto�e se sku�enost ned� popsat p�r slovy, za�lu cel� text mailem na adresu SOS. Pokud mi bude umo�n�no, pop�u i chronologii soudn�ho postupu, kdy �aloba byla pod�na 5. 4. 2004 a dosud nebylo nic vy�e�eno. Je vid�t, �e i dne�n� soudy podporuj� zdr�ov�n� a nahr�vaj� tak nef�r podnikatel�m.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

FlexiFront St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (3 z 3) Mm opanou zkuenost (0 z 3) Ud�len� zn�mka: 5
V�robek FlexiFront, t��b�it�, ITH International Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.05. 2008 Jan Netou�, Hostomice:
Moje zku�enost s t�mto v�robkem je tak� mizern�. L�pe se lze oholit s nejlevn�j� jednor�zovkou, o srovn�n� s n�jakou zna�kou nem��e b�t ani �e�. B�ity jsou z�ejm� �patne nastaven�/nelze se nepo�kr�bat nebo nepo�ezat/, pohyblivost hlavice ve strojku �patn� /zadrh�v�, k pohybu je t�eba vynalo�it zna�nou s�lu/, vlastn� strojek vypad� jako vy�azen� polotovar od Wilkinsona/mizern� povrchov� �prava, podobn� mechanika/ s nov�m ozna�en�m FlexiFront. Zkr�tka - nedokon�il jsem ani prvn� holen� a �el do kont�ku.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

EURO-JORD�N s.r.o. St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Martina Kadamcov�, Brno:
Dobr� den, p�i �ten� zku�enost� jsem se musela zasm�t, kdy� jsem si p�e�etla p��sp�vek ze 26.10.2007 od Anny Jura�ove o spokojenosti s firmou Euro-Jord�n. Aby ne, kdy� tato �ena pracuje p��mo v s�dle firmy a objedn�v� mater�l. P�ece na ��dost ��fa o vlo�en� p��sp�vku nenap�e kritiku. Jinak firmu Jord�n zn�m velice dob�e a nikdy bych si od n� okna vym�nit nenechala. Cena odpov�d� kvalit�.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

sportobchod.cz - odm�taj� cokoli reklamovat St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Freeside s.r.o., Hrub�ho 11, Brno
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Martin Vavra, Karvin�:
Dobr� den,
p�ed rokem jsem si koupil na serveru sportobchod.cz kole�kov� brusle a p�ed prvn� j�zdou zjistil, �e jsem po�kozen�.
Informoval jsem firmu pomoc� jejich formul��e, zalo�il reklamaci a �ekal.
Kdy� se po n�kolika t�dnech nikdo neozval, napsal jsem n�kolik mail� na kontakty zve�ejn�n� na jejich webu, ale ani tehdy mi nikdo neodpov�d�l.
Po n�kolika m�s�c�ch p�eklopili reklamaci do stavu \\\"vy��zeno\\\" a to bez jak�hokoli vysv�tlen�.
Prost� mrtv� brouk.
Tak si na n� dejte pozor a rad�ji nakupujte jinde.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Prodavaji i to co neni nasklade -neni na sklade pozadovana barva , nevadi, vymenine kryt 6 NovyMobil.cz St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma NOV� MOBIL - MARTIN PECA, Libu� 101, Libu�
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Alice Mullerova, Nove Straseci:
Dobry den,

na tento podivuhodny internetovy obchod chci upozornit, nez se napali dalsi clovek. Lituji, ze jsem tyto stranky nenasla pred moji objednavkou.
Objednala jsem si na web. Novy Mobil nokii E65 v barve pink silver, jelikoz nabizeli nejlepsi cenu , rekla jsem si re zkusim novy obchod(jinak nakupuji pres internet pouze v Datartu nebo Kasa.cz),ale cena me zlakala = vyhodne splatky bez navyseni.
Ale byla to chyba, objednal jselm si barvu pink silver ale po rozbaleni mel telefon barvu hnedou, okamzite jsem volala na jejich rado by hot line, kde mi pan sdelil, ze v ruzove barve se jiz telefon nevyrabi a oni ho nemaji a mit nebudou.Ale kdy jsem si ho objednavala zadna takova informace tem nebyla. I na fakture byla napsana barva ruzova a pak nasledne propiskou precmarano na mocca .Protestovala jsem , ze tuto barvu nechci a telefon vracim .S dopisem o ukonceni splatkoveho rezimu = to same jsem poslala jeste emailem.Druhy den mi prisel email, ze mi nabizeji vymneny kryt v pozadovane barve za nakupni cenu, coz jsem odmitla. Dva dny na to mi prisla slozenka na prvni splatku, okamzite jsem informovala cetelem o ukonceni , ale toto musi udelat inter. obchod( coz chapu).takze jsem druhy den volala znovu na ''HOT LINE''kde jsem panovi znovu opakovala zadost o storno smlouvy. K memu velkemu prekvapeni mi pan zdelil , ze mi poslali novy telefon a z splatky musim hradit a pokud telefon neprevezmu tak ucini urcita optreni a stejne pry na reklamaci maji 30 dnu, ikdyz nechapu co chtel reklamovat, ze prodavaji co nemaji?)takze mi nezbylo nic jineho nez cekat a telefon prevzit, jinak by jsem nemala ani telefon a navic musela platit to co prave nemam. Prisel uplne stejny telefon ve vymenem krytu, porovnaval jsem ho s orig. barvou a je uplne jina.
Takze ma Nova zkusenost s fa.Novy Mobil je jiz nikdy vice a ikdyz nemam rada ty kolujici emaily , myslim ze nejaky take napisu , aby se nenaleteli i dalsi lidi na neprofesionalni obchod, ktery proda i to co nema
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Zase BECK St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (2 z 2) Mm opanou zkuenost (0 z 2) Ud�len� zn�mka: 5
Firma BECK International, �R
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Alblov� Lucie, Praha 10:
Prodejem pod tlakem moji rodi�ov� zakoupili vysava� a "dostali" d�rky zdarma. Za 20000,- by ten lux m�l b�t snad ze zlata. Pod postel� nevyluxujete - nevejde se, je velmi t�k� do ruky - t�m �e je na ty�i. Stejn� luxuj� u� zase sv�m star�m... Okr�dat d�chodce - to je dle m�ho n�zoru filosofie t�to firmy...
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

O�kub�ni z�me�n�kem St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma GOLDKEY David �lemenda, Praha 8
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Lucie Alblov�, Praha 10:
M�mu t�iasedmdes�tilet�mu tat�nkovi byly zcizeny kl��e. Tro�ku zpanika�il a zavolal prvn� z�me�n�ky, na kter� na�el kontakt. Bohu�el to byla firma GOLDKEY pana �lemendy. P�ijeli, vym�nili FABku a �ekli si za 10 minut pr�ce o 2329,- K�.(materi�l600,-+DPH). P�itom dve�e byly otev�en� a funk�n� kl��e k dispozici, ne�lo tedy o nic slo�it�ho. Vyndanou funk�n� vlo�ku ani kl�� od n� technik nevr�til. Po m� telefonick� reklamaci neopr�vn�n� ��tovan� polo�ky "Odstran�n� vlo�ky ze z�mku" za 800,-+DPH se mi p�n odm�tl p�edstavit a po n�kolika arogantn�ch v�t�ch zav�sil. Na m� upozorn�n� na existenci �OI se mi vysm�l. Nem��u se st�le sm��it s t�m, jak n�kdo m��e takhle okr�st star�ho �lov�ka, kter� je v nouzi...
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Existuje firma ALFASOFT - Zden�k Mysl�k? St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Zden�k MYSL�K - ALFASOFT, Bruncl�kova 1822/6, Praha 6 - B�evnov
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Jana Ku�erov�, Mi�etice:
Dne 2.4.2008 jsem si objednala kancel��sk� k�eslo a zaplatila ho p�edem. Doba dod�n� byla uvedena do 1 t�den. Po t�dnu se nic ned�lo a doba dod�ni se neust�le prodlu�ovala. Jeliko� se nikdo z firmy p. Mysl�ka neozval, emailem jsem zru�ila objedn�vku a ��dala vracen� pen�z. Nep�i�lo mi ani potvrzen� zru�en� objedn�vky ani pen�ze. Firma sice m� uveden� telefon, ale ten je z�rove� FAX a nikdo ho nebere. Jedn�n� se mi zd� velice podivn� a podvodn�. Dnes p�i doporu�en� dopis jako "Pokus o sm�r", v p��pad� ��dn� reakce budu pod�vat trestn� ozn�men� na firmu pana Mysl�ka. Pokud m� n�kdo podobn� probl�my s touto firmou je mo�no se k �alob� p�ipojit na emailu m.lumicek(zavinac)seznam.cz
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Ahoj Ja prave skoro naletel take St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
V�robek r�zn�, Zahrani��
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 05.05. 2008 Zelinka Karel, Praha 5:
Hello,
Just like you know the car it is with me in UK,London
If you want to come here is my proposition:
you must go to a Western Union agent( you can find one in each postal office
or by visiting www.westernunion.com ) and you must put 4000EUR of the money
there to your name to UK, London or YOU will ask a friend to come with you
to Western Union Office. HE will make a transfer so that HE will be the
sender and YOU will be the receiver. YOU will receive the money from Western
Union in UK,London
So the address of the receiver will be UK,London(In this way i`ll be sure
that you`ll be in London and that you`ll buy the car)
in the moment that you have made the transfer you must send me a scan copy
of the paper (receipt) from Western Union (if u have this money or not),
after that i will meet with you here,
when you`ll come here will check and see that all is allright and in working
condition. Then we can go both to a Western Union agent here and get the
money.
I ask you that because i have alot of inquires on it and i will keep the car
for you.As you see this methode is a secure one because you cannot lose your
money and I don't lose my time. You cannot lose your money because they will
be on your name and you are the only person able to pick them up.
With this deposit you proof me that you are a serious person and you want to
buy my car.As regarding the money transfer expences you don't have to worry
at all because they will be deducted from from the final amount, so they
will be payed by me.
if u agree with this please contact me asap.
Thanks and have a good day.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

Arogance a v�hru�ky u M.B.A Finance s. r. o. St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (2 z 4) Mm opanou zkuenost (2 z 4) Ud�len� zn�mka: 5
Firma �sob Poji��ovna,a.s., Masarykovo n�m�st� 1458, Pardubice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 04.05. 2008 Jaroslav Kili�n, Praha 6:
Dobr� den. M�m s touto spole�nost� jen ty nejhor�� zku�enosti. Pohled�vku jsem jim v�as uhradil, nicm�n� jejich v�hru�n� dopisy a telefon�ty st�le pokra�uj�. Nic jim nepla�te a v�bec se s nimi nebavte!!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Strana 1 z 129 [dal��] [posledn�] - celkem z�znam�: 2568

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist