�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
dom�cnost & bydlen�
SOS > dom�cnost & bydlen� > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

FlexiFront St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (3 z 6) Mm opanou zkuenost (3 z 6) Ud�len� zn�mka: 5
V�robek FlexiFront, t��b�it�, ITH International Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.05. 2008 Jan Netou�, Hostomice:
Moje zku�enost s t�mto v�robkem je tak� mizern�. L�pe se lze oholit s nejlevn�j� jednor�zovkou, o srovn�n� s n�jakou zna�kou nem��e b�t ani �e�. B�ity jsou z�ejm� �patne nastaven�/nelze se nepo�kr�bat nebo nepo�ezat/, pohyblivost hlavice ve strojku �patn� /zadrh�v�, k pohybu je t�eba vynalo�it zna�nou s�lu/, vlastn� strojek vypad� jako vy�azen� polotovar od Wilkinsona/mizern� povrchov� �prava, podobn� mechanika/ s nov�m ozna�en�m FlexiFront. Zkr�tka - nedokon�il jsem ani prvn� holen� a �el do kont�ku.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
P�etiskov�n� autorsk�ch materi�l� pouze se souhlasem redakce.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist