�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
dom�cnost & bydlen�
SOS > dom�cnost & bydlen� > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

Jelen� Gora St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (1 z 1) Mm opanou zkuenost (0 z 1) Ud�len� zn�mka: 4
Firma HA JA JA, s.r.o. , Ostrava - Fifejdy
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 Jana Str�nsk�, Praha 4:
Jela jsem se svou kamar�dkou,kter� je po mozkov� mrtvici na z�jezd do Jelen� Gory,jen proto, aby se dostala mezi lidi a �a�ala se pomalu ze sv�ho stavu dost�vat. Cel� z�jezd se n�m l�bil a� do�lo na p�edv�d��ku.Pravda bylo n�m �e�eno,�e je to dobrovoln�,ale zavezli n�s do mal� horsk� vesni�ky kde nic tu nic. Jen vych�zka do hor. Moje kamar�dka by to asi nezvl�dla a tak jsme z�staly.Cel� p�edv�d��ka se nesla v tom,�e firm� je 15 let a maj� pro n�s p�ekvapen�. Dostali jsme losy a kdo bude vylosov�n vyhraje 30000,-- a k tomu d�v� firma jako bonus 5000,--.Je tak� pravdou,�e na tabuli byla naps�na cena parn�ho vysava�e 62000 a pod t�m ��stka 29 990,-- a �e�eno, �e (n�zev vysava�e, kter� p�edt�m deleg�t ne�ekl a vypadalo to jako ciz�m slovem bonus). I j� jsem ch�pala,�e se parn� vysava� zaplat� touto v�hrou. Moje kamar�dka hendykepovan� svou nemoc� zase pochopila,�e dostane v�hru v hotovosti na ruku. Pochopiteln� �e moje kamar�dka byla vylosov�na.Proto�e losov�n� prob�halo v n�kolika kolech, byla jsem v dal��m kole vylosov�na i j�.Moji kamar�dku si mezit�m deleg�tka odvedla za plentu ani� bych to j� post�ehla.Tam s n� sepsala smlouvu na doplacen� ��stky 29 990,--.J� jsem po m�m vylosov�n� pochopila o co jde a v�e jsem odm�tla.Kdy� jsem zjistila,�e m� kamar�dka podepsanou smlouvu,jsem n�kolikr�t deleg�ta ��dala o zru�en�. On mi v�ak sd�lil,�e to lze zru�it jen za podm�nky, �e finan�n�mu ��adu zaplat� 20% z p�vodn� ��stky co� je n�jak�ch 25000,-- a nebude m�t nic.Tak co n�m zb�valo. Je�t� m�li snahu, asi z d�vodu sv�dom�, se s kamar�dkou domluvit a tak ji vyvol�vali, ale my jsme v t� dob� byly na WC a nesly�ely jsme to. Na z�klad� toho,�e u� bylo p�ed odjezdem jsme za nimi �ly je�t� ��d�t jednou o zru�en� a to bylo pr� u� pozd�, proto�e to odeslali ji� po��ta�em na podnik a jinak to zru�it nelze jen s t�mi 20%.A to nemluv�m o tom �e ji nacpali zbo�� do autobusu a smlouvu dali k tomu. Kdy� jsem si cht�la vz�t smlouvu do autobusu a po cest� si ji p�e�etla zak�zali mi to proto�e pr� zbo�� nen� podepsan� a �idi� by j� to v Praze nevydal. V Praze n�s z autobusu vyplivli a starej se jak to dostat dom�.A kdy� jsem je�t� na m�st� p�edv�d��ky ��dala aby j� to tedy p�ivezli dom�, �ekli �e to nejde proto�e je to u� v autobuse. Musela jsem zajistit taxi.Cht�la bych v�d�t zda je je�t� n�jak� nad�je. Jsme ze z�jezdu 3 dny doma.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist