�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
finance
SOS > finance > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

Arogance a v�hru�ky u M.B.A Finance s. r. o. St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (3 z 6) Mm opanou zkuenost (3 z 6) Ud�len� zn�mka: 5
V�robek
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 04.05. 2008 Jaroslav Kili�n, Praha 6:
Dobr� den. M�m s touto spole�nost� jen ty nejhor�� zku�enosti. Pohled�vku jsem jim v�as uhradil, nicm�n� jejich v�hru�n� dopisy a telefon�ty st�le pokra�uj�. Nic jim nepla�te a v�bec se s nimi nebavte!!!
Reakce firmy:
Pokud jste opravdu zaplatil a kr�tce pot� jste byl n�mi urgov�n, omlouv�me se. Mohlo k tomu doj�t jedin� prodlen�m mezi va�� �hradou na ��et v��itele, nahl�en�m platby do na�� spole�nosti a zaveden�m do inkasn�ho syst�mu. Tyto p��pady se st�vaj� zcela ojedin�le a rozhodn� neoprav�uj� dlu�n�ky k tomu, aby odm�tali hradit sv� z�vazky!
Vlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist