�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
va�e pr�va
SOS > va�e pr�va > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

Prolux co to je za realitn� kancel��, St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 2) Mm opanou zkuenost (2 z 2) Ud�len� zn�mka: 5
Firma Prolux Consulting Int., s.r.o., Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 �vagr V�t�zslav, Vy�kov:
Prolux m� na sv�ch str�nk�ch zve�ejn�nu realitu o kterou jsem m�l z�jem.Mnohokr�t jsem telefonicky navazoval kontakt, ale neust�l� automat, kter� mluvil o z�kazn�ch volaj�c�ch d��ve od za��tku pracovn� doby do konce pracovn� doby, kter� je uveden� na ofici�ln�ch str�nk�ch. Zkou�ka e-mailov� takt� nefunk�n�. Na SMS po 5-ti dnech p�i�la odpov��, �e nab�dka ji� nen� aktivn�. Bylo to v �noru 2008, dnes 9.5.2008 je tato nemovitost st�le na oficialn�ch str�nk�ch S-Reality, �e ji nab�z� kancel�� PROLUX.CZ a se kterou op�t opakovan� nelze nav�zat jak�koliv kontakt.Mo�n� se tak� pod�v�m na v�pis z telefonu, zdali si to poslouch�n� automatu neplat�m nap�.(76,-K� nebo 99,-, 52,- ap.) za min. a ani bych se po p�e�t�en� p�edchoz�ch �l�nk� nedivil. Tak, jenom potvrzuji pravdivost zku�enost� p�edchoz�ch pisatel�.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
P�etiskov�n� autorsk�ch materi�l� pouze se souhlasem redakce.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist