�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
dom�cnost & bydlen�
SOS > dom�cnost & bydlen� > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

St�l ze Sconta St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (0 z 0) Mm opanou zkuenost (0 z 0) Ud�len� zn�mka: 5
Firma SCONTO, Praha - Zli��n, �ern� Most
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 09.05. 2008 Lenka Machackova, Praha:
V lednu 2008 jsme si ve Sconto vyhledli pracovni stul za 2700Kc. Velmi se nam zamlouval a tak jsme okamzite zacali jednat o jeho koupi. Prodavacka nam bohuzel oznamila, ze stul neni momentalne na sklade a ze si mame zkusit volat pristi tyden. Dalsi tyden jsme tedy jeli znovu do Sconta. Stul stal jiz 3500Kc. Potvrzeni, ze jsme si stul vyhledli za puvodni cenu, nam byl samozrejme k nicemu (jednalo se o karticku, ktera je umistena u kazdeho stolu a slouzi k rychlejsi komunikaci). Prodavac se nam vylozene vysmal. Navic rekl, ze pokud by nas prodavacka upozornila na moznost zamluvit si stul, mohli jsme ho mit za puvodni cenu. Castecne i nase hloupost, budiz. Ovsem dalsi slova prodavace nas uzemnila: "Aspon ja budu mit vetsi provizi". Nicmene stul jsme koupili. Opet hloupost. Po vybaleni stolu doma jsme zjistili, ze chybi jeden z dilu. Nastesti ten z nejmene potrebnych, cili stul slo pouzivat. Reklamaci jsme podali hned dalsi den. Ani po 2,5 mesicich nebyla vyrizena, telefon nebrali, na email neodpovidali. Az po teto dobe se mi konecne podarilo dovolat a zajistit, ze chybejici dil bude dodat balikovou sluzbou.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
P�etiskov�n� autorsk�ch materi�l� pouze se souhlasem redakce.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist