�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
finance
SOS > finance > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

Nyn� m��ete podpo�it nebo oponovat zve�ejn�nou zku�enost jedn�m kliknut�m na v�hy.

Podivn� praktiky GE Money Auto! St�l� odkaz Jak je Vae zkuenost? Mm podobnou zkuenost (1 z 2) Mm opanou zkuenost (1 z 2) Ud�len� zn�mka: 5
Firma GEMM, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 06.05. 2008 Zden�k Peter , Karvin�-Mizerov:
Dne 1.2.2008 jsem v autobazaru Marta Dvo��kov� Vesel� nad Lu�nic� po��dal o �v�r ve v��i 25000 k�.P�i�el ing Petr Dvo��k a �v�r sjednal u GE. RPSN 75%.Odm�tnul mnou podepsanou smlouvu vydat a rychle zmizel!P�i�la po 14ti dnech po�tou. Mou st�nost GE vy�e�ilo t�m,�e to tak nebylo a smlouva je platn�. O�it� sv�dek cel� ud�losti je nezaj�mal.Stejn� postup zvolil u povinn�ho ru�en�.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou


Strana 1 z 1 - celkem z�znam�: 1

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
P�etiskov�n� autorsk�ch materi�l� pouze se souhlasem redakce.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist