�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�

Jste-li ji� �lenem SOS (upgrade) nebo získáte-li nov� �lenské �íslo registrací p�es www.spotrebitele.info, m��ete zaslat �lenský p�ísp�vek minimáln� v uvedené nebo vyšší hodnot� p�evodem na 103464/2400 (jako variabilní symbol uve�te prosím 99+Vaše �lenské �íslo) . Osobní data �len� jsou chrán�na v souladu se zákonem o ochran� osobních údaj�.

Registra�ní formulá� pro malé a velké �leny
Prosíme o Vaší úplnou koresponde�ní adresu, abychom Vám mohli zaslat �lenskou kartu a �asopisy.
�erven� ozna�ené údaje jsou povinné.Kalendá�Zde m��ete zanést jakékoliv Vaše poznámky, dopl�ky a p�ipomínky (spot�ebitelské dotazy ovšem sm��ujte do poradny, aby se dostaly do rukou odbornému poradci)Máte-li zájem pravideln� p�ijímat i informace o novinkách ze spot�ebitelského informa�ního portálu na e-mailovou adresu, pak se zaregistrujte zde. Odesláním t�chto údaj� vyjad�ujete souhlas s vyu�itím údaj� pro pot�eby �lenské evidence SOS.

Na zadanou e-mailovou adresu Vám bude zasláno potvrzení o �lenství.

kd

Stanovy Sdru�ení obrany spot�ebitel� �eské republiky

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie