�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
dom�cnost & bydlen�
SOS > dom�cnost & bydlen� > Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS


Karneval, alias UPC St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-24 Jan Novotn�, Plze�:
Cht�l jsem reklamovat nedodan� slu�by - nejde zvuk u n�kter�ch program�. Po lo�sk�ch zku�enostech s r�dobyfirmou Karneval, kdy jsem objednal p�es mailov� formul�� ak�n� nab�dku a pak podepsal dle sd�len� sp�chaj�c�ho mechanika jen tzv. "p�evzet�" set-to-boxu, co� byla ve skute�nosti smlouva s jin�mi podm�nkami a ji� se z toho nedostal - telefon nen� d�kaz, maj� �dajn� z�znamy jen pro n� v�hodn�ch ( netelefonujte!!! , nem�te d�kaz!!!) a mail z jejich formul��e nez�st�v� v korespondenci - zkr�tka, nem�te v ruce nic. Nov� firma pokra�uje ve star�m kab�t� - nav�c po v�s chce ��slo smlouvy (p�vodn� ��slo z�kazn�ka) a to nefunguje. Co zb�v�? Telefon, vykec�v�n� firmy a dobr� nervy. Nebo si ud�lat v�let do Prahy a pokusit se vy��dit v�e osobn�. V ka�d�m p��pad� - co na tento nepr�hledn� moloch ��k� Antimonopoln� ��ad?
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Jin� funkce ne� je v parametrech St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
V�robek MC 1300 Mk II set to box Mascom, MC 1300Mk II, Mascom
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-23 Ji�� S�kora, Praha 4:
V progr. nab�dce se m� zobrazit n�zev po�adu dle n�vodu. Zobraz� se v�ak je mal� ��st n�zvu po�adu, proto �e, je omezan� po�tu znak�./nap�. B.Martin�. symfonie .. a d�le ji� nic.Pova�uji to v�nou vadu , ktr� vlastn� klame spot�ebitele.Tk, �e je prog. nab�dka vlastn� k ni�emu, co� je hlavn� funkce setto boxu.Firma o t�to chyb� v� a nikde ��dn� nab�dka opravy sftv�ru, klidn� se prod�v� d�le i s vadou.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

Podobn� zku�enost St�l� odkazUd�len� zn�mka: 4
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-22 Helena Z�tkov�, Praha 8:
Firma UPC �R a.s. p�evzala firmu Karneval. Karneval n�m nab�dl SET TOP BOX spolu s nab�dkou EXTRA na 12 m�s�c�. Ve smlouv� je v�slovn� uvedena dod�vka v DIGI kvalit�. Prvn� SET TOP BOX jsme vraceli b�hem n�kolika dn�, byl vym�n�m za jin�, kter� jsme byli nuceni odpojit, nebo� pro vr�en� nebylo mo�no program sledovat v�bec. P�i prvn�m SET TOP BOXu si oprav �� povolal je�t� jednoho technika, ale opravu nezvl�dli ani oba. Tak�e v druh�m p��pad� u� jsme na nic ne�ekali a SET TOP BOX rovnou odpojili, aby n�m neru�il TV p��jem a oprav ��i p�edali rovnou zabalen�. P�esto, �e do�lo k evidentn�mu poru�en� smlouvy ze strany Karnevalu, nebo� nedod�vali slu�bu v DIGI kvalit� jsme sankcionov�ni nyn� ji� firmou UPC. Zmatek, kter� panuje v p�edpisech plateb v SIPO rad�ji nebudu komentovat. Jako ��ste�nou omluvu se rozhodl UPC zlevnit n�m na rok nab�dku MINI o 35 procent. Nepo�aduji ��dn� �levy, ale rovn� a slu�n� jedn�n�.D�le si dovoluji podotknout, �e obdr��m-li obchodn� dopis se �ty�mi hrub�mi chybami v textu, tak� to n�co vypov�d� o kvalit� firmy. Velmi si rozmysl�m jak�koliv dal�� jedn�n� s touto firmou a jenom douf�m, �e mne nebude obt�ovat ��dn�mi dal��mi nab�dkami.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Dobr� St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
V�robek Plastov� okna, Plastov�, EuroJord�n s.r.o
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-22 Radek,Blanka Da�kovi, B�eclav:
Jsem velmi spokojen s plastov�mi okny od firmy Euro-Jord�n,u� druh� rok se osv�d�ili,tud� firmu Euro-Jord�n mohu jen doporu�it dal��m z�kazn�k�m,kte�� pot�ebuj� nov� plastov� okna.S pozdravem man�el� Da�kovi.

UPOZORN�N�
Upozor�ujeme, �e tento p��sp�vek se zna�nou pravd�podobnost� poch�z� od pracovn�k� spole�nosti Euro-Jord�n s.r.o.
SOS - Administr�tor Datab�ze
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

Op�t ne�sp�n� reklamace MP3 Emgeton St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Servisn� centrum Emgeton, N�plavn�3/2012, Praha 2
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-22 Zde�ka Vensk�, �tramberk:
Bohu�el mus�m potvrdit popsan� zku�enosti s reklamac� MP3 Emgeton:
Samoz�ejm� mi po p�r m�s�c�ch spr�vn�ho pou��v�n� MP3 typu XC Cult upadly paci�ky na krytu baterie. P�e�etla jsem si zde uveden� zku�enosti a i kdy� jsem tomu moc nev��ila, zkusila to reklamovat. Uk�zalo se, �e zbyte�n�.
Vyj�d�en� - chyba z�kazn�ka, nespr�vn� postup p�i zav�r�n� nebo otv�r�n� - mechanick� po�kozen�.
A� mi to p�ipadlo k sm�chu - opravdu si mysl�, �e v�ichni, co si koupili tento v�robek neum� vym�nit baterii?
Je zaj�mav�, jak si f-ma Emgeton sna�� udr�et z�kazn�ky. Ve sv�m okol� zn�m nejm�n� 10 p��pad� tohoto "mechanick�ho po�kozen�", z internetu v�m o dal��ch. P�esto nejsou ve f-m� Emgeton schopni uznat svou chybu. Na spokojenosti z�kazn�k� jim ani v nejmen��m nez�le��.
Zam�stnanec prodejny se s�m c�til asi nep��jemn�, omlouval se, dle jeho slov i z�stupce f-my, kter� k nim jezd�, s t�mto postupem nesouhlas�.
Bohu�el jen m��u ve sv�m okol� v�echny p�ed v�robky Emgeton varovat, doporu�ovat koupi v�robk� jin�ch zna�ek atd.
Aby se z�branilo takov�mu neseri�zn�mu chov�n�, z�ejm� by musely velk� �et�zce prod�vaj�c� elektroniku jejich zbo�� odm�tnout.

J� jsem taky pou�en�. Ji� nikdy v�ce v�robky f-my Emgeton.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Nekupujte nic od firmy PAEGA www.mobilky.cz St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma SATRON, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-22 Bohuslav Hrdli�ka, Kl�terec nad Oh��:
Jsou to podvodn�ci kte�� prod�vaj� telefony kter� nejsou ur�eny na �esk� trh a p�ehr�vaj� sowftware a ten d��v nebo pozd�ji ud�l� probl�m stal jsem se tak� jejich ob�t�
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

okna euro jordan St�l� odkazUd�len� zn�mka: 2
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-21 Jaroslav Gliz ,Teprtova Marcela, Podivin:
Mam rad internet a tak na nem travim hodne casu,a pri hledani odkazu na firmy a produkty mi naskocila i tato stranka. CHtel bych se pripojit ke spokojenym zakaznikum teto firmy.Okna mam uz vice nez rok a z montazi a kvalitou (funkcnosti)oken i dveri jsem problem nemel a nemam.Zedniky jsem nemel od jejich firmy jelikoz mi rekli ze je to externi firma.Pred tremi mesici montovali okno a dvere me sousedce a ta je take velice spokojena.jak z kvalitou tak i z montazi.Pravda je ze mi je dodali o tyden pozdeji ale vysvetleni bylo ze maji hodne zakazek a nestihaji ve vyrobe.Penale z prodleni mi radne vyplatili i s omluvou.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-21 Karel �erm�k, Znojmo:
S touto firmou jsme byli velice spokojeni. V�e prob�hlo bez probl�mu. Pouze vchodov� dve�e n�m musel p�ijet reklama�n� technik firmy eurojordan p�ijet se��dit. Se v�emi se dalo rozumn� domluvi a v�e bezprobl�mu vy�e�it. Firmu Euto-jord�n m��u jen doporu�it.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

POZOR NA �MYSLN� ZTRACEN� DOKLAD� O REKLAMACI!!!!! St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Bremi International, Chrastava
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-18 ANNA POLEDN�KOV�, RYNOLTICE:
BABI�KA N�M V DOBR� V��E ZAKOUPILA VYSAVA� OD FIRMY BREMI. IHNED PO ZAKOUPEN� V�ROBEK NEFUNGOVAL, NABIT� BATERIE POSTA�ILA K VYLUXOV�N� ZHRUBA DVOU METR� �TVERE�N�CH....P�I PRVN� REKLAMACI N�M V�E VYM�NILI BEZ PROBL�M�, DOKONCE N�M DALI I REKLAMA�N� PROTOKOL.JEN�E Z�VADA SE OPAKOVALA A P�I DRUH� REKLAMACI N�M JI� ODM�TLI PROTOKOL VYDAT, A P�I N�SLEDUJ�C� T�ET� N�M VE�KER� REKLAMACE POP�ELI, ODEVZDAN� PROTOKOL O PRVN� REKLAMACI N�HODOU ZTRATILI, DRUHOU N�M POP�ELI, JEN ABY N�M NEBYLI NUCENI VR�TIT PEN�ZE.... VYSAVA� DNES LE�� NA P�D�, D�REK ZDARMA - SEKA�KA NA TR�VU V K�LN� - NED� SE S N� POSEKAT NIC, PROTO�E SE KOU�E, A MY NEM�ME ODVOL�N�, PROTO�E N�M BREMI �MYSLN� PROTAHOVALA SERVIS TAK, ABY UPLYNULA Z�RU�N� DOBA. PROTO V�M RAD�M , P�I JAK�M KOLIV Z�DRHELI VZNIKL�M S TOUTO FIRMOU SI NECHTE V�E ZAZNAMENAT P�SEMN� A POTVRDIT FIRMOU,PAP�RY ULO�TE A NED�VEJTE Z RUKY ANI P�I OPAKOVAN� REKLAMACI - N���HODOU SE JIM TOTI� CEL� SLO�KA ZTRAT�.... JINAK V�S OBELST� STEJN�, JAKO N�S.V NEJLEP��M P��PAD� SE OBCHOD�M S TOUTO FIRMOU VYHN�TE �PLN� - ZA CENU 12 TIS�C SI MَETE KOUPIT KVALITN� A SKORO I LUXUSN� VYSAVA� V PEVN�M OBCHOD� SE Z�RUKOU. S POZDRAVEM ANNA POLEDN�K�
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

negativn� St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Kenngott Schody s.r.o., Brdl�kova 287/1d, Praha 5 - Motol
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-17 Jaroslav Hlav��ek, Praha 3:
P�i zad�v�n� zak�zky se pan �editel Bo�ek choval p�esn� podle p��slov� \"kdy� pt��ka lapaj�, p�kn� mu zp�vaj�..\". Na dle jeho slov \"Mercedes mezi schody\" pr� budeme py�ni do konce �ivota. Po n�kolika up�es�ovac�ch n�v�t�v�ch jsme dohodli kone�nou verzi schodi�t� a sepsali objedn�vku. V�roba trvala cca 100 dn�, co� mi vzhledem k dostatku �asu nevadilo. Pot� p�i�la na �adu samotn� mont�: p�i�el PAN mont�r Karko� a za�alo mont� \"Mercedesu\". Nejd��ve si v�e prom��il, nakreslil na ze� kde budou stupn� a podle toho elektrik�� ud�lal do zdi osv�tlen� stupnic. Pak za�al montovat pan Karko�. Nejprve vrtal do dla�by na podlaze a pot� do zdi. Montov�n� trvalo asi 3 hodiny, pr�b�n� jsme se chodili d�vat jak hezky schody rostou (podot�k�m, �e jsme m�li 16 stup�� rovn�ho schodi�t�) a v�e se zd�lo v po��dku. Najednou p�i�el Pan mont�r a sd�lil mi, �e se jaksi netrefil a posledn� stupe� mu vych�z� o 30 cm nad �rove� horn� podlahy!! Asi to pr� �patn� zam��il a schodi�t� m�lo m�t jin� sklon. M�m s �emesln�ky jist� zku�enosti, tak�e v�m, na co se m�m p�ipravit, tak�e m� to zas tak moc nep�ekvapilo - tedy vlastn� trochu jo, proto�e pan Karko� ��kal, �e d�lal 5 let v N�mecku na mont�i t�chto schod� (??). No nic, schody znovu rozebral, zedn�k vym�nil navrtan� dla�dice na zemi za nov�, elektrik�� vysekal rozvody a zad�lal d�ry ve zdech. Sd�lil jsem panu Karko�ovi, jestli si je v�dom, �e tuto pr�ci nav�c a �kodu strhnu firm� Kenngott p�i p�ed�n� d�la - ale to mu bylo jedno. A za�al m��it a stav�t schody nanovo. Op�t se vrtalo do dla�by a zdi (jen na jin�ch m�stech) a op�t asi po 3 hodin�ch pan Karko� p�i�el, �e tentokr�t mu posledn� stupe� vych�z� o 10 cm pod horn� podlahu. Na�t�st� jsem �ekl elektrik��i, a� sv�tla rozvede a� podle namontovan�ch stup�� - pro jistotu. To u� jsem dostal vztek a volal jsem panu �editeli Bo�kovi, co mi to tam poslal za doslova \"hovado\", kter� nen� schopn� ty schody namontovat. Pan Bo�ek n�co mumlal, �e se tam pojede pod�vat, co� se ale nestalo. Pan Karko� tedy ode�el a p�i�el za 2 dny (asi byl na geometrick�m �kolen�), kdy tedy ji� na pot�et� schody p�ed�lal spr�vn�. Po mont�i jsme zjistili, �e jeden horn� schod je po�kr�ban� a horn� kryc� prvek ukotven� z�bradli je vyroben o 30 cm del�� - z�bradl� se tedy nedalo nemontovat. Dal�� v�c n�m byla namontov�na jinak ne� bylo v objedn�vce zad�no - uchycen� schod� na galerii. Objedn�na byla schodnice + nerezov� trubky - dod�ny byly b�l� (!!) h�ky (schody jsou �erno-nerezov�) z nich� n�kolik bylo po�kr�b�no a dv� orezl� (dle m� nebyly vyrobeny firmou Kenngott, proto�e jejich kvalita byla v porovn�n� se schody �alostn�). Tud� reklamace + op�t vol�n� panu Bo�kovi. Pan Bo�ek op�t m�sto sebe poslal n�koho jin�ho, pana Glacnera, kter� nedod�lky opravil, ale h�ky nedo�e�il, resp. sepsali jsme p�ed�vac� prototkol s vadami 02/2007 a od t� doby do dnes 10/2007 se nikdo neozval s �e�en�m...schody jsem zaplatil jsem z��sti (na�t�st�), nedovedu si p�edstavit jak bych je p�im�l schody opravit a dod�lat po celkov� �hrad� bez soudu a znalc�. Posledn� v�c je�t� je , �e pan Karko� p�i posledn� f�zi-�spe�n� odstra�oval ze schod� kryc� folii a p�i tom (nebo� to d�ll no�em) po�kr�bal stupn� zespodu...Nakonec m� je�t� dostalo, �e pan Glacner (ji� u Kenngott nepracuje) mi sd�lil, �e ta cena za schody se mu zd� vysok�, �e za tu cenu by byly schody kamenn�. To jen tak na z�v�r, ale to nen� p�edm�tem m� st�nosti. J� jsem cenu akceptoval p�i zad�n�. Jestli byla nast�elen� nebo ne nejsem schopen zjistit.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

AutoLhotka (Tocar s.r.o.) St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma TOCAR s.r.o., Na vrstv�ch 567/2, Praha 4 - Podol�
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-17 Kode� Mat�j, Lys� nad Labem:
Bohu�el i na�e firma se nechala nap�lit a sko�ila na \"�pek\" poveden�mu autobazaru AutoLhotka - Libu�sk� 113 Praha 4. Vlastn�kem je firma TOCAR s.r.o. kter� pat�� i autobazar M-CAR. Autobazar n�m dlu�� pen�ze za n� ojet� v�z a ikdy� celou ��stku od kupce obdr�el 5.9.2007.Dodnes nem�me pen�ze a ani auto. Je podez�el� �e sc�n�� cel�ho obchodu je �pln� sten� jak je popsan� na st�nk�ch http://www.stone-lc.cz/dluznik-mcar-tocar/
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

zateplen� rodinn�ho domu St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma Lubom�r �ulista�- STAVEX, Plze�sk� 584/25, �esk� Bud�jovice - �esk� Bud�jovice 3
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-16 Martina Viktorov�, Trhov� Sviny:
Pan �ulista prov�d�l v roce 2007 zateplen� domu m�ch rodi�� v Trhov�ch Svinech. Pr�ce byly prov�d�ny neodborn�, pod polystyrenem jsou dutiny , st�ny a rohy domu jsou k�iv�, p�i upozorn�n� na nedostatky jsme se do�kali arogantn�ho jedn�n�, osobn�ch �tok� z jeho strany, nav��en� n�klad� o 1/3 oproti smlouv� a nakonec na stavbu p�estali jeho d�ln�ci doch�zet a pr�ce nedokon�ili (popravd� po tom, co dosud tato firma p�edvedla by jsme ani o dokon�en� od nich nest�li). Podle posouzen� znalce odstran�n� �kod bude velmi n�kladn�, zva�ujeme �alobu. V�ele doporu�uji se t�to firm� zdaleka vyhnout.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

�ivot s UPC St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-15 Sl�vek Kalousek, Chrudim:
Vyu��val jsem slu�bu kabelov� televize. Byl jsem spokojen do doby, kdy za�alo chodit chaotick� fakturov�n�, nikdy jsem se p�esn� nedozv�d�l kolik m�m platit, na faktu�e byla v�dy dvojn�sobn� ��stka k placen�, ne� bylo uvedeno ve smlouv�. Na Klientsk�m centru mi sd�lili, �e je to v po��dku, d�vodem snad bylo pr� ��tov�n� od data do data. I p�es upozor�ov�n� slibovali, �e v dal��m m�s�ci bude v�e v po��dku. Pak se jim poda�il husarsk� kousek, v dob� kdy jsem m�l zaplaceno jsem byl neopr�vn�n� odpojen. V reklamaci a po dlouh�ch tahanic�ch mi odpustili 500 K� reaktiva�n� poplatek a uznali chybu a dostal jsem slevu na m�s��n� placen�. Vrcholem v�eho byla kampa� k lo�sk�m v�noc�m, satelit na t�i m�s�ce za 1K�. Nejen�e koruna platila jen prvn� m�s�c, ale j� jsem z osobn�ch d�vod� satelit nepou�il, na zna�kov� prodejn� jsem ho v origin�ln� krabici (pravda je �e a� po 3m�s�c�ch) a nerozbalen� vr�til (v�slovn� jsem pracovn�ky upozornil, �e jsem za��zen� nepou�il, naps�no to bylo na okraj protokolu, proto�e v protokolu se s ��dn�mi p�ipom�nkami nepo��t�). P�esto mi v �ervenci p�i�la ob�lka Rychl� exekuce, dluh 1600(co� je v�c ne� by za 3m�s�ce dr�en� m�lo b�t i v pln� cen�), mo�nost zabr�nit exekuci zaplacen�m. Jednal jsem s nedobytn�m Klientsk�m centrem, jedin� mo�nost podat reklamaci p�es formul�� na www.upc.cz (jen tak mimochodem, b�te ho tam n�kam snadno hledat :-)) ale ka�dop�dn� zaplatit. Nejd�le�it�j�� informace padla od pracovn�ka Klientsk�ho centra: My jsme v�m otev�eli kan�l, to �e jste ho nepou�il nic neznamen�. Za��zen� jste od n�s m�l, tak te� u� nezb�v� nic jin�ho ne� zaplatit a reklamovat. Zaplatil jsem (boj�m se exekuce) a po dvou m�s�c�ch od pod�n� do formul��e p�i�la samoz�ejm� zam�tav� odpov��, odkazy na podm�nky, mal� p�smo atd. D�l u� to asi zn�te.
Tak�e a� se budete rozm��let nad t�m, jestli si "koup�te" jejich slu�by, bu�te opatrn� a uv�liv� a nezapom�nejte na �ten� smluv.
M� shrnut�:
1) opatrn� se smlouvou
2) p�ipravte se na nep�ehledn� a nep�esn� faktury
3) p�ipravte se na ochotn� a komunikativn� person�l ale tak� na nemo�nost dovolat se a v�bec n�co domluvit (v�t�ina v�mluv je na kompetence)
4) p�ipravte se na odkl�d�n� va�ich po�adavk�, v�t�inou se dozv�te, �e v�m pozd�ji zavol� spr�vn� pracovn�k - pozor, nen� to pravidlo, sp� je budete muset uh�n�t, nebo �eknou �e prov��en�m zjistili, �e u� se t�m opravdu zab�v� kompetentn� pracovn�k
5) p�ipravte se na dvoum�s��n� reklama�n� lh�ty
6) p�ipravte si pen�enky
7) pozor na kan�ly (u� se t��m, a� mi p�ijde slo�enka nap�. na GPS, kan�l je taky otev�en�, �e ho nepou��v�m je jen moje v�c)
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Podvodn� jedn�n� firmy TOCAR , M-CAR St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma TOCAR s.r.o., Na vrstv�ch 567/2, Praha 4 - Podol�
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-15 Gerne� Old�ich, Praha 7:
Prod�vali jsme vozidlo p�es internet, ozvala se sle�na, kter� cht�la aby se na vozidlo pod�val jej� p��tel. V�e se odehr�lo p�ed autobazarem TOCAR M-CAR a sle�na je�t� volala, �e je po�ebuje z�skat leasing p�es autobazar TOCAR, kter� m� vyjedn�n. TOCAR p�evzal od n�s vozidlo a uzav�el zprost�edkovatelskou smlouvu v kv�tnu, od t� doby do 20/7/ se vozidlo neprodalo. Sle�na u� nikdy nezvedla telefon. N�sledn� jsme poskytli po dohod� s autobazarem slevu a vozidlo se prodalo 20/7/07, pak ka�d� t�den telefony, kdy bude uhrazeno. Sl. Dita �im��kov� z autobazaru neust�le opakovala, �e vozidlo bude p�ehl�eno jinou firmou, lkter� na to m� 30dn�. Bylo n�m potvrzeno telefonicky, �e vozidlo p�evedl TOCAR 20/8/07 a �e do 20/9/07 m�me pen�ze na ��tu.
20/9/07 alew pen�ze nedorazily, �im��kov� n�s sm�ruje na Martin�ka kter� nezved� telefony. Firm� TOCAR jsme zaslali dv� upom�nky po splatnosti a podali �alobu na obchodn� soud. Zva�ujeme pod�n� trestn�ho ozn�men�. V�ce n� probl�m popisujeme na http://www.stone-lc.cz/dluznik-mcar-tocar

P�evod vozidla 30dn�
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Podvodn�ci firmy Paega Brno St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma SATRON, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-14 Jana Koudelkov�, p.Prosim��ice,okr.Znojmo:
I j� m�m bohu�el negativn� zku�enost s touto firmou.24.05.2007 jsem si u nich zakoupila Nokia 6300,baterka m� nevydr�� ani dva dny,tak jsem jela 20.09.2007 telefon reklamovat.Chteli m� na m�st� vym�nit baterku,s ��m� jsem nesouhlasila a trvala jsem na poslan� tel.do servisu.�ekli,�e tel.ode�lou do Prahy,26.09.2007 m� p�i�la sms o vy��zen� reklamaci,tak jsem si pro tel.jela(jsem ze Znojma).Reklamaci m� neuznali,vr�tili m� tel.(bez dokladu o vy��zen� reklamaci).Doma jsem zjistila,�e v mobilu z�staly ulo�en� smsky,kter� si pos�lali z�kazn�k�m a mobil Prahu nevid�l ani n�hodou.Zavolala jsem na jedno ��slo a byla to dal�� nespokojen� z�kaznice t�to firmy.03.10.2007 jsem do Brna op�t jela,aby m� dodali doklad o reklamaci,trvalo jim to asi 20minut,z�ejm� ho teprve psali a po��dala jsem je o doklad o koupi tel.,proto�e ten v�bec ned�vaj� a bylo m� sd�leno,�e nejsou povinni tento doklad d�vat,pouze na vy��d�n�.Nechala jsem jim tam adresu s t�m,�e mi doklad po�lou po�tou,pr� je to slo�it�,�e mus� zavolat ��etn�. . .a spoustu dal��ch v�mluv,dodnes tento doklad neposlali.Cht�la bych se taky p�idat k hromadn� �alob�.Jana Koudelkov�,Znojmo
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

zru�en� slu�by St�l� odkazUd�len� zn�mka: 4
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-13 Zdenka Fjuryov�, Vset�n:
dobr� den, to co �tu a vlastn� zku�enost m� utvrzuje v dojmu, �e slu�by UPC jsou super pokud jim plat�te, jsou schopni v�m nab�dnout i slevu. Jen kdy� za�nete zlobit a chcete odstoupit od smlouvy,ud�laj� si u va�eho jm�na �ern� punt�k a dal�� komunikace v�zne a oni v�s tla�� do kouta.Slu�n� firma se takhle p�ece nechov�,zvl᚝, kdy� jim tam �lov�k poslal za n�kolik let vyu��v�n� jejich slu�eb desetitis�ce.�lov�k by �ekal jedn�n� vst��cn�j�� a na �rovni.Jsme po z�sluze potrest�ni,je mi l�to,�e jsem do toho v�bec �la.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

�t�st�? St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma SATRON, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-12 Bohuslav Dvo��k, Fr�dek-M�stek:
Dobr� den,narazil jsem n�hodou na va�e �l�nky o fa mobilky.Objednal jsem si 20.4.2007 pres net u fa mobilky-(paega) telefon sonyeriksson k610i.A dote� m�m telefon bez probl�mu funk�n�.A douf�m,�e je�te bude dlouho v po��dku.Po p�e�ten� va�ich probl�mu se te� jen modl�m aby se mi nepokazil a j� nemusel �e�it takov� probl�my jako vy.U� v�m,�e si u nich rad�ji nic nekoupim.A v�m dr�im palce.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

plastova okna jordan St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-12 Ji�� Vondr��ek, Rokycany:
kdyz jsem hledal na internetu,tak jsem se dostal nahodou sem a vidim,ze spokojeni zakaznici asi nepisou,tak jsem se rozhodl reagovat.mam okna od euro-jordan pres rok a takove spatne zkusenosti jsem nemel.termin se posunul jen o tri dni a protoze rekli predem ze zednici nejsou jejich a nebudou za to rucit,tak jsem si sehnal svoje.pokud mam znamkovat tak obchodnik 2,okna za 1 a cena super.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

Euro-Jord�n St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-12 Tom� Vedra, most:
Tak jak to tady �tu, tak nev�m co si o tom m�m myslet. Jsem asi s�m spokojen� se spole�nost� Euro Jord�n, nebo to p�e konkurence. Zednick� pr�ce jsem si pohl�dal a to z d�vodu, �e je d�lala jin� firma a byly OK.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

V�pov�� slu�eb Karmeval St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-12 Ad�la Broumovsk�, Ostrava:
Cht�la bych V�s upozornit na probl�my s v�pov�d� slu�eb u spole�nosti Karneval - nyn� UPC. Vypov�d�t smlouvu pravda nen� ��dn� probl�m. Dozv�d�t se, kdy byla p�semn� v�pov�� doru�ena a kdy kon�� v�pov�dn� lh�ta tak� ne - tedy pokud se dovol�te na z�kaznickou linku! U� vice ne� m�sic se z firmy UPC sna��m dostat z�v�re�n� vy��tov�n� doplatku za slu�by. Na z�zaznick� lince �ek�te 2 minuty, ne� se dostanete k volb� spojen� s oper�torem a hned po t�, co tuto volbu vyberete v�m ozn�m�, �e v�ichni oper�to�i hovo�� a HOVOR JE UKON�EN! Rozhodla jsem se tedy poslat dotaz prost�ednictv�m formul��e - ��dala jsem o zasl�n� vy��tov�n� - op�t. Bylo mi odpov�zeno 10 dn� po odesl�n� dotazu: "Jestli v�m nedo�lo vy��tov�n� do dne�ka, p��jde do konce ��jna, jestli nep�ijde do konce ��jna, p��jde v listopadu..." P�em��l�m, kter� vtip�lek mohl tohle vymyslet. J� bych jim OPRAVDU R�DA ZAPLATILA doplatek za vyu��v�n� slu�eb za m�s�c Z���, ale nem�m tu�en� kolik. D�s�m se, kdy mi p�ijde do bytu exekutor kv�li nedoplacen�m 5 korun�m... P��stup t�to spole�nosti mne opravdu zar��.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

klientsk� centrum UPC St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma UPC �esk� republika a.s,, Z�vi�ova 5, Praha 4
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-11 Helena Trinkewitzov�, Praha 7:
Dovoluji si upozornit na skute�nost, �e klientsk� centrum UPC v�bec nes�dl� na adrese Z�vi�ova 5, ale na Praze 3, U N�KLADOV�HO N�DRA�� 6 - to pro ty, kte�� u� by byli otr�veni nemo�nost� vy��dit n�co po telefonu a cht�li by si svou z�le�itost vy��dit �stn�. A nav�c m�m radu: kdy� kone�n� vyp�tr�te vr�tnici Klientsk�ho centra UPC, zjist�te, �e v p��zem� je telefon a v�zva pro klienty, aby volali linku 151, �e s nimi bude jejich z�le�itost vy��zena telefonicky. NECHTE TELEFON TELEFONEM, vyjd�te do 2. PATRA a zvo�te a bouchejte do dve�� tak dlouho, ne� n�kdo vyjde - pak, k va�emu p�ekvapen�, se dostanete k �iv�m lidem, kte�� s v�mi v� probl�m rychle vy�e��. J� jsem usp�la ve �tvrtek 11.10.07 u dve�� od v�tahu vlevo ...
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

V�zva z�kazn�k�m AAA AUTO a.s. St�l� odkazUd�len� zn�mka: 1
Firma AAA AUTOPRAHA, Doprav�k� 723, Praha 8, �imice
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-11 Zden�k Preuss, Praha 8:
Zdrav�m v�echny ��astn�ky tohoto f�ra!
Cht�l bych V�s t�mto v�echny vyzvat, abyste m� kontaktovali (na mail v z�hlav� p��sp�vku) v p��pad�, pokud m�te dojem, �e se k V�m na�e spole�nost nezachovala zcela profesion�ln�. V���m, �e budu schopen pro V�s nal�zt �e�en�, se kter�m budete spokojeni. Stejn� tak se m��ete obr�tit na telefonickou linku na�eho call centra + 420 284 022 002. Oper�torka na t�to lince v pracovn� dob� mezi 8:00 a 21:00 hodinou zaznamen� V� telefon�t do elektronick� datab�ze. Z n� si online p�eb�r� v�echny z�kaznick� podn�ty odd�len� p��e o z�kazn�ky a n�sledn� zp�tn� z�kazn�ky kontaktuje. Uv�d�jte v�dy, pros�m, registra�n� zna�ku automobilu, aby bylo mo�no detaily k Va�emu vozu dohledat.
S pozdravem
Zden�k Preuss
vedouc� odd�len� p��e o z�kazn�ky
AAA AUTO a.s.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

SATRON+PAEGA=hromadn� �aloba St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
Firma SATRON, Praha
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-11 Jan V�vra, Praha 3:
Musim rict ze me mrzi ze jsem na tuto diskuzi nenarazil drive. Ja B*** jsem si u nich koupil celkem tri mobily. Dva pro sebe a jeden pro pritelkyni. Jeden mobil mi vratily neopraveny, pry ze oxidace. Na druhy mi rekli ze firma satron uz neni. Zvlastni je ze asi mesic predtim jsem mobil reklamoval a na papiru z opravy mam napsano Paega:D. Coz me pobavilo.Reklamace bud vubec neprijimaji, nebo jen velice vyjimecne? Jsem velice nespokojeny a pridavam se k hromadne zalobe! Navic , co se tyce jednani se zakazniky, tak to je priserne, chovaji se jako by byli buh vi jaci machri , jsou arogatni a porad vas ponizuji. Z prvni opravy mi vratili telefon poniceny, ja vul jsem ho prinesl. Kdyz jsem ho nesl k druhe reklamaci, tak mi rikal ze to sem ho teda pekne zridil, kdyz sem tvrdil ze to mam z jejich opravy tak se mi doslova vysmal do tvare. Nevite kde se daji ty mobili reklamovat, kdyz mam zarucni list od firmy SATRON?
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto firmouVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou

Ji� nikdy Euro Jord�n St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
V�robek euro jord�n, plastov� okna, eurojord�n
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-09 Ji�� Habla, Karlovy Vary:
S firmou Euro Jord�n m�me podobn� �patn� zku�enosti jako ostatn� v p��sp�vk�ch, myslel jsem si, �e maj� nepo��dek jen v Karlov�ch Varech a v jejich sklad� v Most�, ale jak vid�m je to asi v�ude.Od jin�ch z�kazn�k� v Karlov�ch Varech jsem sly�el podobn� v�ci. M�me podanou ji� druhou reklamaci a jsem zv�dav jak dopadne. Nap�u jak jsem dopadl. Pokud to vy��d� k m� spokojenosti nap�u tak�. Zaj�malo by mne jak je mo�n� v dne�n�m, docela tvrd�m sv�t� podnik�n�, �e st�le funguje. Asi by pot�ebovali po��dnou kontrolu kvality jejich pr�ce.
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem

Hnusn� z�pach ��nsk�ch v�robk� St�l� odkazUd�len� zn�mka: 5
V�robek KRUPS, Espreso, KRUPS
Tuto zku�enost zaznamenal/a dne 2007-10-09 Ale� Du�ek, Praha:
Zakoupil jsem si presova� KRUPS XP 4050 cca za 5990.-Po rozbalen� a n�sledn� p��prav� k�vy p��stroj neskute�n� p�chnul.P�i op�tovn� n�v�t�v� obchodu z d�vodu reklamace jsem zjistil,�e takto p�chnou v�echny presova�e od t�to firmy.Op�t jsem se p�esv�d�il,�e kupovat ��nsk� v�robky nesmysl a ji� to NEUD�L�M!! Lid� bd�te!!!
Reakce firmy:
SOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci zde. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.
Dal�� zku�enosti s touto zna�kouVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem


Dal�� str�nka(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
[CNW:Counter] TOPlist