Logo SOS
Vstup do �lensk� sekce:Datab�ze spot�ebitelsk�ch zku�enost�

Logo SOS

P�ehled zku�enost�:

Zku�enost zadan� dne 2007-02-22
Hodnocen�: 2
Nadpis Chov�n� prodava�ky
Zku�enostjsem velmi nespokojen s firmou Humanic Most tedy n� s celou firmou ale jen s jej� zam�stnankyn� p. Poschlovou jako s vedouc� prodejny Humanic Most jedn�n� ja arogantn� ,povy�uj�c�,nevhodn�,co se jedn� ohledn� n�s z�kazn�k� hlavn� v posledn�ch dnech co je prodejna je�t� otev�ena
AutorPetr Sala�M�stoChomutov
V�robekHumanicV�robceHumanic
TypbotyVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-22
Hodnocen�: 5
Nadpis Satron �i paega.-st�nost
Zku�enosttak� bych se cht�l p�ipojit ke sn�nosti a �alob� firmy satron �i paega.jejich chov�n� je nehor�zn�.pros�m kontaktujte na 723439645 nebo na [email protected]
Autorjakub rentkaM�stokr�l�ky
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-22
Hodnocen�: 5
Nadpis SATRON-PAEGA
Zku�enostZdrav�m v�echny, kter� tato firma "vypekla".Bohu�el na tuto str�nku jsem narazila a� te� jinak bych dce�i zak�zala u t�to firmy cokoliv zakoupit. M�m �pln� stejn� zku�enosti s reklamac� telefonu Samsung X660. Po p�l roce pou��v�n� si za�al d�lat co chce . S�m se vyp�n�,zap�n�, hraje,zvon� a pom�h� poze vypnut� - n�kdy. N�kdy nejde v�bec vypnout. Po zasl�n� na reklamaci Se n�m vr�til neopraven� telefon pro nedostatek d�l� zp�t.Dozv�d�li jsme se , �e firma Paega nebude zdarma hradit opravu na mobilu od prodejce Satron.Po telefon�tu na reklama�n� odd�len� mi bylo sd�leno, �e kdy� n�hradn� d�l zaplat�me tak ho maj�.Ale telefon je v z�ruce proto platit odm�t�m.Pokud bude pod�na na tuto firmu �aloba,pak se s radost� p�id�m.
AutorSo�a Uhl��ov�M�stoLan�kroun
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-22
Hodnocen�: 5
Nadpis Satron-Paega
Zku�enostDobr� den i j� bych se cht�l pod�let na hromadn� �alob� proti firm�m (firm�) Satron �i Paega. Je neuv��iteln� co si dovol�. Kontaktujte m� pros�m na [email protected] pop��pad� na tel. 732864184.
AutorJan �loufM�sto�t�novice
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-21
Hodnocen�: 5
Nadpis Chci se p�ipojit k TO na Vlastimila Bartka
Zku�enostMobil Sony Ericsson jsem zakoupil v �ervnu 2006 v prodejn� v s�dle firmy Rumunsk� 9, po p�l roce ode�el display, nyn� se ukazuje, �e z�ru�n� list vydan� firmou SATRON s.r.o. je jen bezcenn� c�r pap�ru.
AutorPetr PlechataM�stoPraha 17
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-21
Hodnocen�: 5
Nadpis AAA praha - prodej meganu II
Zku�enostp�edev�irem jsem byl v a�kach prodat svuj vuz, vykupni cena hrub� pod normalem ale nabidli 20tis, slevu na auto u nich. tak pro� ne. vyb�r padla na megana rv 2004 po kontrole nebourany nepo�krabany podle renaultu i kilometry sedeli jen mel na dvou pneu bubliny asi od obrubniku. p�i zku�ebni jizde to tak divn� cukalo technik mi �ekl �e je to temi gumami ja neznalec jsem mu uve�il uzav�el smlouvu a jel domu nemile p�ekvapeni se mi stalo na dalnici kdy� se rozsvitila kontrloka vst�ikovaci jednotky a rozsvitil se napis service. ni nic auto nejelo volam do a�ek a �e s tim mam rano dojet sice reklamaci uznali a vybral jsem jine auto pro zmenu zase megana II rv 04 a co se nestalo ted teda asi o pet kilometru dal ta sama zavada tak se na n� zitra chystam u� natvrdo, tento postupo se mi zda �ponekud zvl�tn� kdy� dve auta behem dvou dnu odejdou po 50km jizdy. nechapu to. ty debiln� a�ka si nedaj �ict proste reklama na ho.no a jim to je jedno, proste nakrmime zakaznika sladkejma �e�i�kama a on si to ato stejne koupi.
Autorjosef dvo���ekM�stomlad� boleslav
V�robekMegane IIV�robceRenault
TypHatchbagVlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-21
Hodnocen�: 5
Nadpis Formular
Zku�enostPripojuji se k Vam, stejny pan, stejny formular, ujisteni, ze veskere naklady hradi EU a nasledne faktury, upominky, vyhruzky soudem. Zatim to trva rok. Rada se pripojim ke krokum proti teto firme.
AutorZuzana PribanovaM�stoPraha 2
FirmaINTERCABLE VERLAG AGUlice
M�stoHUENENBERG, SWITZERLANDVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-21
Hodnocen�: 5
Nadpis Zku�enosti s Auto Viva Ostrava
Zku�enostDne 16.2.2007 jsem u firmy Auto Viva Ostrava Radvanice,ul.Na Hr�zk�ch , koupil v�z zn.Mazda 323 ,VIN : JMZBA12520011929 , r.v.1994.
Tento v�z jsem zakoupil na z�klad� nab�dky na internetu na www.autosoft.cz,kde byl pops�n n�sledovn� :
Mazda 323 sedan
V provozu od :1.1.1994
Najeto :168.000 km
Objem : 1489 ccm/65 kW
Barva : zlat�
STK : 10/2007
certifik�t p�vodu vozidla;, Stav: velmi dobr�, Mo�n� spot�eb.�v�r
V�bava vozidla : centr�ln� zamyk�n�; el. okna; el. zrc�tka; imobiliz�r; Klimatizace; posilova� ��zen�


Po m�m p��chodu do autobazaru,se mne ujal p.Kurovsk�,jako�to vedouc� autobazaru.Po projeven� z�jmu o v��e uveden� v�z,jsme p�istoupili k p�edv�d�c� j�zd�.V�z v�ak ne�el nastartovat a p.Kurovsk� za�al lomcovat sk���kou s rel� a pojistkami v motoru.Po del��m sna�en� se mu motor poda�ilo nastartovat a vyjeli jsme.P�i j�zd� jsem v�ak sly�el ze zadn� ��sti vozu klep�n�,je� bylo �m�rn� rychlosti j�zdy.P.Kurovsk� to komentoval,�e jsou na zadn� n�prav� m�n�ny brzdov� kotou�e,kter� si mus� sednout.Po n�vratu do autobazaru jsem se na v�z pod�val podrobn�ji a zjistil n�sleduj�c� z�vady : el.stahov�n� oken nefunk�n�,centr�ln� zamyk�n� mimo provoz,elektrika zrc�tek takt� nefunk�n�,o funk�n� klimatizaci si mohu nechat zd�t.Na toto mi p.Kurovsk� odpov�d�l �e tyto v�ci nefunguj� u ��dn�ho star��ho vozu a �e na z�vady d� slevu 5.000 K�.P�i podpisu smlouvy v�ak ze slevy nic nebylo.
U vozu v�ak z�ejm� byla propadl� STK a emise,proto�e p.Kurovsk� n�m ozn�mil �e mus� s vozem tyto kontroly ud�lat.Toto je v�ak pon�kud v rozporu s �daji v jejich reklam� na v�z na internetu,kde uv�d�li STK a Emise do 10/2007.Pan Kurovsk� odjel na STK a emise a za 15 minut byl zp�t,a�koli vy��zen� STK a emis� trv� nejm�n� hodinu.
Je mi v�ak z�hadou,jak mohl v�z v tomto stavu proj�t STK a emisemi.Ale o tom d�le.
Po seps�n� kupn� smlouvy v�ak op�t ne�lo nastartovat a n�sledovalo op�t bu�en� do sk���ky s elektronikou.Po deseti minut�ch p.Kurovsk� prohl�sil,�e to nech� spravit.�ekal jsme asi 10 minut a v�z byl p�istaven nastartovan� s t�m,�e je v po��dku.
Vyjeli jsme a po deseti minut�ch j�zdy u Ml�nu �enov n�m motor vysadil a v�z op�t ne�el nastartovat.Po telefon�tu p.Kurovsk� p�ijel s technikem a opakovalo se kole�ko s ml�cen�m do elektroniky.Po p�r lekc�ch asi auto dostalo strach a rad�ji chytlo.P.Kurovsk� prohl�sil �e �se to mus� spravit� a� v�z dovezeme zp�t do bazaru.Tento jsme dovezli a bylo n�m ozn�meno,�e oprava bude trvat asi hodinu.Za hodinu n�s �ekal v�z p�ipraven a p.Kurovsk� prohl�sil,�e je z�vada odstran�na a byla zp�sobena vadnou sp�nac� sk���kou.Jeli jsme kone�n� dom�.Po cest� jsem si v�iml,�e Mazda postr�d� v�kon a odm�t� jet rychlost� vy��� ne� 100 km/hod,a�koli m� v technick� dokumentaci max.rychlost 180 km/h.
R�no jsem cht�l nastartovat a op�t nic.Podot�k�m,�e baterie byla celou noc v nab�je�ce.
Volal jsem p.Kurovsk�mu,co s t�m chce d�lat a on mi odpov�d�l,a� v�z nech�m dot�hnout k nim do bazaru,�e se na to pod�vaj�.D�vali se v�ak ji� �t�ikr�t a ��dn� zm�na k lep��mu nenastala.Z toho d�vodu jsme se obr�tili na Autoklub v A�R,ul.Nad Porubkou,ostrava Poruba.Na mou p�ipom�nku,�e v�z d�m na diagnostiku servisu a p�ed�m p.Kurovsk�mu v�sledky,mi tento odpov�d�l,�e �to v�m ka�d� nap�e co tam chcete za fla�ku� a nezaj�m� ho to.
V servise,kam jsem v�z nechal odt�hnout,zjistili z�vady v elektroinstalaci a �patn� nasazenou hlavu motoru.�rouby,je� se maj� po ka�d� demont�i m�nit,byly star� a vytahan�,t�sn�n� pod hlavou,je� se m� tak� m�nit bylo takt� star� a nevhodn�ho typu..Do v�lc� motoru tekl olej,n�sledkem �patn�ho ut�sn�n� a motor kou�il jak V�KG v dob�ch nev�t��ho rozkv�tu v letech sedmdes�t�ch.Z toho d�vodu byla zanesena olejem lambda sonda,je� vyhodnocovala nespr�vn� �daje pro ��d�c� jednotku a proto motor ne�el nastartovat.
Jak mohl v�z v tomto stavu proj�t emisn� kontrolou a STK je mi z�hadou.To �e byl net�sn� nemus�m snad uv�d�t.To,�e tam byl u t�sn�n� u v�fukov�ho potrub� napatlan� silikon do om�tek,u� ale norm�ln� tak� nen�.�e je motor net�sn� jsem ale byl srozum�n.Tedy l�pe �e�eno - byl jsem srozum�n a� po podpisu kupn� smlouvy,kdy jsem dostal z�znam o technick�m stavu vozu.Do t� doby mi do n�j nebylo umo�n�no nahl�dnout.V protokolu o technick�m stavu vozu jsou ve�ker� polo�ky ozna�eny jako �patn� a nefunk�n�.Toto je v�ak v rozporu s inzerc� na internetu,kde je v�z hodnocen autobazarem jako pln� funk�n� a ve �velmi dobr�m stavu�.
V�z byl hned druh� den po koupi zcela nepoj�zdn�.
V�sledkem je,�e u vozu ve �velmi dobr�m stavu� z autobazaru Auto Viva jsou nutn� opravy ve v��i cca 20.000 K�,aby byl v�z v�bec poj�zdn�.O funk�nosti elektrick�ho vybaven� vozu rad�ji ani nemluv�m.
M�m zato,�e se autobazar dopustil oklam�n� z�kazn�ka za ��elem nadm�rn�ho zisku,a mne,jako�to z�kazn�ka budou n�sledn� opravy,aby byl v�z poj�zdn� a nest�l jen p�ed domem bude jeho zprovozn�n� st�t dal��ch 20.000 K�.
U Auto Viva jsou po****n�ci,kte�� v�m prodaj� tot�ln� vrak,a tv��� se,�e v�z je ve vynikaj�c�m stavu.Pokud nejste automechanik,nem�te �anci nic poznat.

AutorAle� Zdra�ilaM�stoOstrava
FirmaAuto VivaUliceNa hr�zk�ch
M�stoOstrava radvaniceVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 5
Nadpis Satron a podobn�
Zku�enostR�da bych p�idala sv� zku�enosti s touto firmou i kdy� se d�v�m a je to asi zbyte�n�,V prosinci 2005 jsem si koupila MT Sonny ericsson Z800i od nt�to firmy p�esn� po roce se porouchal a po zasl�n� na reklamaci mi bylo sd�leno �e oprava nen� mo�n� z d�vodu nedostatk� n�hr. d�l� ale po zaplacen� by to �lo.Po tel. rozhovoru jsem zjistila �e ve�ker� komunikace s touto firmou/Paega-p�ejmenovan� Satron/ je zbyte�n�.Po zkou�en� na autoriz. servisu mi bylo �e�eno �e tento tel nen� ur�en� pro �esk� trh tud� zde nejsou n�hr. d�ly/nev�m kde je cht�li sehnat/ tak�e tel. za 10000,- je mi vcelku na nic.
T� bych r�da v�d�la co to m�me za z�kony,kter� dovol� �e tento \\\"podnikatel\\\" neust�le a pod jin�mi jm�ny m��e vesele podnikat.To je mo�n� asi jen v �R.tak�e v�echny zdrav�m a dr��m palce a� se v�e zd�rn� poda�� a \\\"podnikavec\\\" skon�� ve v�zen� nebo na nucen�ch pracech/nev���m ani jednomu/.
AutorSimona Valou�kov�M�stoProst�jov
FirmaSatron,Paega atdUlice
M�stoBrno,PrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 5
Nadpis Pavel Dan�k alias Deltamobil
Zku�enostR�da bych se pod�lila o negativn� zku�enost s prodejcem Pavlem Da�kem, kter� vystupuje pod n�zvem Deltamobil se s�dlem Bryksova 758, �ern� Most. V dubnu 2005 jsem koupila u pana Da�ka mobiln� telefon zna�ky Siemens. V l�t� lo�sk�ho roku telefon za�al zamrzat, dojela jsem tedy do prodejny s t�m, �e chci telefon reklamovat, poslali m� do autorizovan�ho servisu, kde mi telefon opravili. Po necel�m m�s�ci za�al telefon op�t zamrzat a je�t� se samovoln� vyp�nal , odvezla jsem ho op�t do servisu, kde vym�nili z�kladn� desku. Po p�r dnech se v�echno opakovalo, telefon se s�m od sebe vyp�nal, tak jsem ho op�t odvezla do servisu. Znovu vym�nili z�kladn� desku. Telefon chv�li fungoval docela bez probl�m�, ale pak se z�vada za�ala op�t projevovat a tak jsem jela op�t do servisu, tam mi ale sd�lili, �e u� m��u u prodejce n�rokovat odstoupen� od kupn� smlouvy. Jela jsem tedy na �ern� Most, kde jsem po�adovala odstoupen� od kupn� smlouvy. Prodava�ka si na m� vzala telefon s t�m, �e a� bude reklamace vy��zen�, ozvou se. To se v�ak nestalo, tak jsem si po m�s�ci jela pro telefon. Bylo mi sd�leno, �e se mnou popisovan� z�vada neprojevila a t�m m�j n�rok nebyl uzn�n. Mobil jsem p�evzala a je�t� ten ve�er se za�al op�tovn� vyp�nat. Rozhodla jsem se, �e budu n�rokovat u pana Da�ka odstoupen� od kupn� smlouvy. Telefon jsem p�edala k reklamaci do prodejny pana Da�ka. Po t�dnu jsem do prodejny volala, abych zjistila, jak to s mou reklamac� vypad� a bylo mi sd�leno, �e se z�vada neprojevila a �e si telefon m��u vyzvednout. Rozhodla jsem se, �e zajdu na �OI, aby mi poradili jak postupovat a jak se zachovat, kdy� s verdiktem nesouhlas�m. O dva t�dny pozd�ji jsem jela telefon k panu Da�kovi vyzvednout a k m�mu nemal�mu p�ekvapen� mi bylo sd�leno, �e je telefon mechanicky po�kozen, vystaven v�t��mu tlaku nebo p�du. D�ky tomu je skroucen� z�kladn� deska, ��m� vlastn� do�lo k poru�en� z�ru�n�ch podm�nek. Na moje argumenty, �e telefon neupadl ani si na n�j nikdo nesedl, mi bylo sd�leno, �e je to vyj�d�en� servisu a oni, �e s t�m nic nenad�laj�. Po�adovala jsem tedy dokumentaci z onoho servisu. Dozv�d�la jsem se, �e si o n� mus�m za��dat pouze na e-mailu. Promptn� jsem tak u�inila, odpov�� m� velmi p�ekvapila, proto�e zde st�lo, �e mi dokumentace bude posl�na za poplatek 150 K�. Obratem jsem po�adovala p�ipraven� doklad� na prodejnu. Bohu�el u� se mi nikdo neozval. V prodejn� se pana Da�ka nedovol�m, telefon mi na n�j necht�j� d�t, tvrd�, �e jedin� mo�n� zp�sob komunikace je p�es e-mail� Jak ale, kdy� nikdo neodpov�d�?
AutorMartina Jane�kov�M�stoPraha 47
FirmaPavel Dan�kUliceBryksova 758/62
M�stoPraha 9 - �ern� MostVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 3
Nadpis p�ekvapen�
Zku�enostJ� jsem si p�ed t�me� 2a lety koupil na str�nk�ch www.mobilky.cz Siemens CX65, tehdy m� ani nenapadlo, �e by to mohl b�t �patn� obchod, tak jsem si klidn� objednal, p�vodn� jsem cht�l model CXT65, kter�, jak mi bylo �e�eno po mobiln�m telefonu, nemaj� na skladech, tak mi doporu�ili CT65, to ale byl velice rozd�ln� model, kdy� jsem volal p��mo do obchodu, zd�lili mi, �e T znamen� T-Mobile, tak�e mi doporu�ili CX65, odblokovan� kus, b�hem 14i dn� mi mobil p�i�el a nem�m s n�m do te� ��dnou z�vadu (a� na "opot�eben�" kryt) ��slo IMEI na krabici souhlas� s ��slem v mobilu, vyrobeno v n�mecku, co� na siemense 100% sed� a v balen� nechyb�lo v�bec nic, dostal jsem spoustu n�vod�, v�etn� �esk�ho, se satronem nem�m ��dn� �patn� zku�enosti, ale po zku�enostech ostatn�ch z�kazn�k�, bych se asi dlouho nerozm��lel a koupil rad�i u oper�tora se zaru�enou z�rukou.
To jsou moje kladn� zku�enosti se satronem, ale nechci aby to vypadalo, �e se chci satrona zast�vat, to ne, i kdy� nem�m d�vod se zapojit do hromadn� �aloby, tak budu kritizovat satron kde se d�, aby takov� podvod neproch�zel. Je �koda �e jsem to �t�st� m�l jako jeden z m�la.Hodn� �t�st� u soudu a p�i reklamac�ch.
AutorM�chal DaliborM�stoKada�
V�robekSiemensV�robceSiemens
TypA60Vlo�it dal�� zku�enost s t�mto v�robkem.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 5
Nadpis AAA fiasko
Zku�enostOd 17.12.2006 najela Octavia z r. 2000 zakoupena na �v�r z AAA auto pouh�ch 8000 km. Pot� ode�la vodn� pumpa, rozvodov� �emen, �erpadlo a i p�es ve�kerou snahu oprav��� se nepoda�ilo po v�m�n� toho v�eho auto zprovoznit. N�sledoval pokus o reklamaci - MARN�!!! nevztahuje se. N�sledoval pokus o p�ed�asn� doplacen� �v�ru, ani zde to nebude bez probl�m�, za pouh� m�s�c �v�rov�n� si n�rokuj� 64 000 K�. Dnes m�me tedy nepoj�zdn� vrak( s nezaplacenou opravou) za 264 000. Porad� snad n�kdo jak postupovat proti tak siln�m protivn�k�m. D�kuji [email protected]
AutorAlena Linhartov�M�sto�t�t�
FirmaAAA AUTOPRAHAUliceDoprav�k� 723
M�stoPraha 8, �imiceVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 3
Nadpis Taky reklamuji
Zku�enostPo roce u��v�n� sportovn� obuvi ADIDAS zakoupen� u t�to firmy jsem byl nucen je reklamovat. Za�ala se odlepovat podr�ka, trhat pode�ev...Nyn� �ek�m na vy��zen� t�to reklamace a jsem zv�dav jak to dopadne..Patrn� mi sd�l�, �e reklamaci neuzn�vaj�, pon�vad� jsem si dovolil ty boty nosit. Uvid�me..
AutorPetr Kuzn�kM�stoPraha 4
FirmaCity SportUlice
M�stoPraha 5Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 5
Nadpis Na��en� z�kazn�ka z nespr�vn� �dr�by
Zku�enostDobr� den z Jihlavy, firma X-sport s.r.o., V�clavsk� n�m�st� 22, Praha 1 mi neuznala ji� pot�et� reklamaci obuvi Adidas, kterou jsem u��val 15 m�s�c�, ne� boty popraskaly ve �vu n�rtu. Docela m� zarazilo (nikdy jsem se s t�m nesetkal), �e jejich zam�stnanec od po��tku tvrdil, �e jsem boty �patn� udr�oval a dokonce pral! Boty byly v akci, od po��tku byly tvrd�, ale ��kal jsem si, �e to budu akceptovat. Bohu�el, mysl�m si, �e nejsou prod�v�ny na 15 m�s�c��Moj� chybou bylo, �e jsem cht�l dodr�et reklama�n� ��d v tom smyslu, �e jsem p�ed reklamac� boty d�kladn� omyl vodou s prac�m pr�kem a vy�istil kart��kem, abych je odevzdal zcela �ist�Pros�m o radu, zda m� smysl se t�mto d�le zab�vat. V se�itu zmi�ovan� firmy v Jihlav�, Masarykovo n�m�st�, m� zarazilo zna�n� mno�stv� reklamac� na zbo�� firmy X-sport. D�kuji za radu, PaedDr. Marian Gurka, Rant��ovsk� 32, Jihlava.
AutorMarian GurkaM�stoJihlava
FirmaX-SPORT, s.r.o.UliceV�clavsk� n�m. 782/22
M�stoPraha 1 - Nov� M�stoVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 1
Nadpis O2+douska o kvalite uhli
Zku�enostJe to zalezitost lonskeho roku.Pred prazdninami masirovan reklamou,internetem za korunu,jsem si poridil ADSL,objednano po telefonu na zakaznickem centru Ceskeho Telekomu {CT}-tenkrat jeste CT,dnes O2.Pani/slecna overila dostupnost-OK,pro kolik pocitacu chci ADSL{pro 1}.Po primerenem case 1-2 tydnu prisla krabice.Shodou okolnosti sem mel zrovna volno,takze jsem to nainstaloval..a spokojenost.Bohuzel jen do vikendu.O vikendu sem se sice pripojil,ale v rozmezi 1-15 minut mi to na chvili spadlo>nove vytaceni a prihlasovani.To behem hodiny clovek rezignuje.Presel vikend a zase to slo dobre..do vikendu.O vikendu zase katastrofa.Resilo se to,pres tyden nebyvam doma,takze technik prijel az jsem mel cas,linku promeril a prohlasil za schopnou ADSL.Vzhledem k tomu,ze k mereni pouzil svuj notebook se svym modemem,povazoval jsem to za zavadejici a zadal ho,aby to provedl na mem pocitaci,coz pry nejde z duvodu neinstalovaneho softveru na mem PC.Tomu predchazelo i nasledovalo nekolik emailu na zakaznicke centrum ci techhelp.Dokonce sem navstivil i tenkrat zrovna cerstve O2 v Praze.Z jinych zdroju,z internetu a od kamaradu na netu jsem dospel k presvedceni,ze onen zaslany modem Aethra nezvlada vzdalenost k ustredne pri vyssim zatizeni a dochazi k tkzv. rozpadu synchronizace.S lepsim modemem by to pry mohlo jit.Bohuzel,lepsi modem bych si musel zakoupit za plnou cenu a ne za cenu v dobe akce.Vymena nemozna.Z nasi strany je sluzba v poradku{bohuzel ne s dodanym zarizenim,je mozne,ze napr. modem od ZyXel by to zvladl-ale to by pak ADSL nebylo za korunu}.
Takze jsem to vsecko shrnul,ofotil i reklamni letak,na jehoz popud jsem si o ADSL zazadal,objasnil,ze s dodanym zarizenim rozhodne neni mozne vyuzivat internet nepretrzite a dalsi.Svete div se.Zavolali z O2,ze mi reklamaci uznali,ze linka z me strany opravdu nevykazuje v poslednich 2 mesicich provoz{bodejt jo,bylo to o nervy} a jak zadam,stornuji sluzbu ADSL.Jako bonus mi zaplatili veskere naklady-rozumejte platby-vznikle mi pouzivanim/nepouzivanim ADSL.Je mozne,ze nove koste dobre metlo.Je mozne,ze se opravdu casy meni.Vzhledem k tomu,ze to bylo nekolik mesicu placeno,castka presahovala cca 2000Kc-s nimi jsem ani nepocital.Proto jsem zvolil ohodnoceni 1.Mozna stesti-mozna novy proud,kdo vi.
Ke kvalite uhli.Z prevazne internetu,stranek ustavu o vyzkumu paliv,VS banske,pripadne nekerych dostupnych diplomovych praci:-Uhli je nerostna surovina,jehoz kvalitu nelze garantovat,ani kvalifikovat.Lze ji pouze zprumerovat.Kvalita uhli zalezi na lokalite,z kere pochazi,na tom,z kereho mista loziska pochazi.Jsou metody pro stanoveni uhliku v uhli-tim padem vyhrevnosti,ale nelze ji garantovat.Muzete mit zmulu a chytit uhli z kraje sloje,tudiz s primesi.Nemuze to ovlivnit ani bezny dodavatel,co mu do vagonu nasypou,to priveze a proda.Lze ovlivnit jen typ-cerne/hnede atd,hrubost-kostka/orech/drobne/prach,ale nelze ovlivnit kvalitu.Taky uz mi privezli uhli,co se spis podobalo lignitu,proto sem patral po techto informacich.Jedina rada je-neco si precist,naucit se,skocit do uhelnych skladu,vybrat si,nechat nalozit a dovezt.Jine reseni z meho laickeho pohledu neexistuje.Uhli lze odlisit podle barvy,lesku,lomu atd...staci patrat v literature.
AutorRoman LiskaM�stoMoravec
FirmaO2Ulice
M�stoprahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-20
Hodnocen�: 5
Nadpis Satron-Dlouha story
Zku�enostJednou jsem jiz o Satronu psal,tak to nyni shrnu.V 8/2004 jsem si u Satronu v Praze zakoupil MT Alcatel 535 v cene 3.300 Kc.Na dotaz ho nemeli,pry sezenou,at prijdu.Radost,muj druhy MT,k tomu barevnej.Fungoval,zkontroloval jsem IMEI,barvu stav-vse vypadalo v poradku,funglovka.Zarucni list od T-Mobile mne nezarazil,hlavne ze sedely udaje.Uzival jsem ho spokojene do jara 2005.Nekdy v dubnu/kvetnu,jak prisly prvni slusny hice{teploty},se MT obcas sam vypnul.Potize se postupne stupnovaly az do chvile,kdy MT nebylo mozne zpet zapnout.Zena mela stejny MT,z druhe ruky,takze sem mohl vyloucit vliv SIM karty i baterie.Po nejake dobe odpocinku-zprvu hodiny,pote i dny sel opet zapnout.nakonec jsem osobne zajel do Prahy MT reklamovat.Vzali ho,dali papir,ze daji vedet na email.Po 3 tydnech cekani jsem zavolal-pry je na prodejne...Verdikt-zavada nenalezena,MT funkcni.Behem 14 dnu stejna situace..zase Praha,doporucili mi,at zajdu primo na T-Mobile ho reklamovat.Neznaly veci,sel jsem{asi je to pobavilo}.v T-Mobile na Londynske jsem je ten den jiz nezastihl,takze druhy den.Velice se divili,reklamace je pry zalezitost prodejce,nicmene take vyloucili zavadu na sim karte a zavadu baterie.Pry i kdyz je zarucni list jejich,reklamaci je povinen vyridit prodejce.Tak zase do Rumunske k Satronu.Tam mi vlidne doporucili,aby se neopakovala situace s \"samovzkrisenim\" MT,donest ho primo do smluvni opravny PPI-ETC s.r.o. na Husitske 42 P3.
MT si vzali,vystavili Servisni kartu{SK},casem dosel email o provedene oprave-SW update,nic vic.Vlozim kartu..a jejda MT blokovan pro T-Mobile...Na dotaz mi rekli v opravne,ze toto cislo je blokovane z duvodu prodeje v sade T-Mobile za dotovanou cenu,a oni pri oprave jsou nuceni MT opet zablokovat pro daneho operatora.Navsteva T-Mobile v Londynske nevedla nikam,ta sama pisnicka,rek bych podle prava.Tak zase do Satronu,prvne chteli za odblokovani penize{teda jo,v zaruce},takze sem jim predvedl uctenku,kde byla koupe za hotovost a nedotovanej,takove male BUBUBU,ale jinak sem s nim byl spokojenej,tak sem se spokojil s napravou-odblokovanim...Prej mam prijit v patek,no tak sem prisel v patek.MT fungoval nasledujici 5-6 tydnu a zacal obvyklym zpusobem zlobit{zari-rijen 2005}.Kdyz sem chtel volat,tak se vypl-nekdy ne,nekdy se vypl i sam a nesel nahodit,pak si to rozmyslel.Znovu do PPI-ETC,opraveno,opet SW update,zase do Rumunske k Satronu,to byl ctvrtek navecer.Pry at ho tam necham a ze mi daji vedet.To uz sem byl huste nakrklej,rikam ze maji smulu,bud mi to spravi dneska,nebo at vrati prachy,protoze ja si rozhodne kupoval MT neblokovany a pristi tejden si pro nej nepojedu ani omylem.Ze tam teda posedim,dokud to nevyridi.A hle slo to.Musel sem mladence zastavit,protoze si odnasel i moji sim kartu,za 15 minut byl zpet s funkcnim MT.Po teto oprave vydrzel funkcni do konce kvetna 2006.A stejna pisnicka.Opet do servisu,treti stejna zavada,provedena vymena systemove desky{heureka!},MT v provozu..zase asi 6 tydnu.Zase do servisu.Servis nenalezen,prave se prestehoval na Andel,kde jsem ho nasel detektivni praci az pri druhe navsteve onoho mista{desny znaceni popisnych cisel}.mladik si to vzal..rika dyk to mate uz poctvrte,tak to reklamujte u prodejce,ne>?Ja rikam,ze mi dali novou systemovoy desku,tak proc to dela znovu?Krcil rameny,jestli chci,ze to opravi,ale doporucuje mi vrati ho prodejci a chtit vymenu penez.I stalo se.Bez problemu pristroj vzali,bohuzel jsem si nevsiml,ze i kdyz sem zadal zaslani castky na adresu,zapsali predani na prodejne.Stale nic neslo,stale,nakonec jsem si poridil jiny MT,jen proste ne z penez,co mi meli poslat.Pak sem to nevydrzel,vzal papiry a sel do prodejny na Rumunskou-nekdy v zari 2006.Ejhle,fa. Satron nikde,ve stejnych prostorach fa. Pangea,kde mi vydali MT s tim,ze reklamace byla zamitnuta a ze oni reklamace JEN vydavaji a nesmi prijimat,ze prijimaji POUZE zarucni opravy.Byl sem trosku v soku,takze sem strcil MT do tasky a ptal se,KDE teda?Prej na tehle adrese si obcas fa. Satron vybira postu,ze to mam zaslat.Na coz uz sem rezignoval.
Zamitnuti reklamace zduvodneno tim,ze byla vymenena systemova deska{nove IMEI} a tudiz mam novy MT{!!}Ze vykazuje stejnou zavadu a je nepouzitelny jim bylo zda se jedno.Okolo vanoc jsem mel cas,rikal jsem si nu co,zaruka je stejne fuc,tak ho rozdelam a juknu,trebas to bude prkotina.Hodinarska sada a sup na to.
Systemova deska rozhodne neni nova,maximalne z neceho vypreparovana.Delam v oboru plosnych spoju a poznam pouzite zbozi{stycne plochy vykazuji slusne opotrebeni}.Navic byl zlomeny jeden kontakt zajistujici spojeni klavesnice/deska,jakoby nahodou vedle ulomeneho sloupku urceneho pro sroub spojujici MT.Ani odlomeny kontakt,ani sloupek nebyly v MT nalezeny.Puvodne kratky sroub byl nahrazen jinym,asi o 1cm delsim.Po one vymene systemove desky byl MT v provozu cca 2-3 tydny,vice ne.Kupon s IMEI na systemove desce nese stopy manipulace!
Shrnuti:
Byl mi prodan MT za plnou cenu,pricemz fa.Satron jej poridila za cenu dotovanou a pro nasledny prodej odblokovana.Ochota prodavacu-no do haje mne neposlali,ale s nadsenim a usmevem situaci rozhodne neresili.
24 mesicu pouzivani MT>zhruba 2-3 mesice stravil po opravach a dalsi aspon 2-4 tydny byl nefunkcni po hodinach/dnech,kdy se nasledne vzpamatoval.K tomu problemy vznikle jeho reklamacemi,jeho nefunkcnosti.Je dost mozne,ze prime i neprime naklady na uvadeni MT do provozu presahly jeho porizovaci hodnotu.
Pri zpetnem pohledu je mi take divne,ze v zarucnim liste NIKDY neni datum prijmu a datum vydeje,zda se,ze to opravuji hned ten den-ze by?
Vymena systemove desky-vzhledem k nefunkcnosti MT nelze mymi prostredky zjistit IMEI,nicmene mobilni operatori,pokud vim,jsou schopni IMEI dohledat-kdy kam jak volalo,ale asi pouze se soudnim rozhodnutim.Pokud sou schopni IMEI kradeneho MT blokovat a jeho pouziti pripadne hlasit,meli/mohli by mit archivovano jistou dobu i pouzivani?Dle mne ona deska,i kdyby byla vymenena a jine IMEI souhlasilo se stitkem,muselo byt v provozu nekde jinde.Po one vymene jiz MT nebyl blokovan pouze pro sit T-Mobile.
Tak takova je moje zkusenost s fa Satron.Nedelam si velike iluze o soudu a pripadne nahrade,nicmene pokud by veci pomohlo,mohl bych na Vasi adresu zaslat MT+Zarucak+1 nalezenou servisni kartu{opravenku}+ prijem reklamace na vraceni zbozi+zamitnuti zbozi.
PS:-Skoro by mne zajimala i fa.PPI-ETC,zda nitky ze Satronu nevedou az tam.Ta vymena desky>nefunkcnost>zamitnuti reklamace z duvodu vymeny desky a noveho IMEI se mi jevi minimalne podezrela.
Jako slohova prace,dekuji za zverejneni.
AutorRoman LiskaM�stoMoravec
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-19
Hodnocen�: 5
Nadpis Vy�izov�n� objedn�vek
Zku�enostCht�la bych se pod�lit se sv�mi zku�enostmi s t�mto internetov�m obchodem. 20.ledna 07 jsem si u nich objednala PC hru, kter� byla skladem. V dodac�ch podm�nk�ch bylo uvedeno, �e zbo�� bude dod�no do 2 dn� po zaplacen�. Hned 21.1.07 jsem zbo�� zaplatila, bohu�el do dne�n�ho dne (19.2.07) zbo�� nem�m.Zbo�� jsem urgovala e-mailem, na kter� mi nikdo neodpov�d�l. Telefonicky jsem zbo�� urgovala 31.1.07, kdy mi provozovatel obchodu, vysv�tlil, �e zbo�� p�evzala �dajn� sousedka, zaplatila ho a nechala si ho a jin� skladem nen�. Bohu�el to byla jedna velik� le�, nebo� pan�, jej� jm�no mi bylo sd�leno v na�em m�st� v�bec nebydl�. E-mailem z 5.2.07 mi bylo sl�beno, �e 12.2.07 bude zbo�� skladem a do 2 dn� ho m�m doma. Do dne�n�ho dne 19.2.07 zbo�� st�le nem�m, u� jsem urgovala e-mailem bez odezvy, telefonicky, nezvedaj� telefon.
AutorJana Prchalov�M�stoS�zava
Firmawww.levne-hry.czUlice
M�stoPraha ( nen� na str�nk�ch uvedeno)Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-19
Hodnocen�: 1
Nadpis Re: Jmenovkyn�
Zku�enostJ� jsem �l�nek psala a jsem Jana Vicherov�. Jen�e ne ze �enova, ale z Brna. Pro� to tam takto sko�ilo nev�m, ale p��sp�vek podemnou m� nap��klad jako m�sto n�jak� ��slo. Tak nev�m co to bylo za chybu. Jen sem cht�la ��ct, �e j� dovolenou p�knou m�la. Ka�d� si mus� zv�it o jakou dovolenou m� z�jem. M� rodin� se to vyplatilo, kdy� to vyjde, letos pojedeme znovu. T�m co tu jen mru�� rad�m, aby na ��dnou dovolenou nejezdili kdy� necht�j� a t�eba sed�li doma za pec�.
AutorJana Vicherov�M�stoBrno
FirmaCK Horizont TravelUlice
M�stoBrnoVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-18
Hodnocen�: 5
Nadpis Nekvalitn� odveden� pr�ce
Zku�enostPodnikatelem byla sl�bena renovace dve��, domluvena a odsouhlasena v�m�na klik. P�i dod�n� jsme zjistili, �e se nejednalo o renovaci, ale pouze o nat�en� dve��. V�sledek byly dve�e s d�rami po p�vodn�ch �t�tc�ch klik, od�t�pnut�mi hranami a d�ky pou�it� nevhodn�ch pant� nebylo mo�no dve�e zav��t. K reklamaci se zat�m stav� pan �vagera negativn�.
AutorHelena Tesa��kov�M�stoKrom���
FirmaKarel �vageraUliceT�novice 115
M�stoKrom���Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-18
Hodnocen�: 5
Nadpis Satron = podvodn�ci
Zku�enostCHt�l bych se p�idat k hromadn� �alob�,proto�e m�m taky �patn� zku�enosti . dejte mi prosim v�s v�d�t na E-mail kde se mohu p�idat k hromadn� �alob�! [email protected]
AutorJi�� StrnadM�stoVrbno pod Prad.
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-17
Hodnocen�: 5
Nadpis Podvod
Zku�enostDne 17.12.2006 jsme si vybrali �kodu Octavii z r. 2000 v pln� v�bav�, v lednu 2007 do�el technick� pr�kaz s naprosto odli�n�mi daty, 14 dn� na to auto bez zjevn�ch d�vod� p�estalo jet. P�i reklamaci jsme zjistili, �e vady vozu p�esahuj�c� 50 000 K�, nespadaj� do reklama�n�ch podm�nek a vady v TP jsou n� probl�m. P�i kontaktov�n� pr�vn�ka jsme zjistili dal�� zku�enost. Nechce do ni�eho j�t, proto�e to s touto spole�nost� nem� cenu -" mafi�nsk� gang" spole�n� s GE money. Vyu��v�m t�to cesty- NAJDE SE PR�VN�K, KTER� BY SE NEB�L A PUSTIL SE DO TOHO - MY SE NEBOJ�ME. kontaktujte: [email protected]
AutorAlena Linhartov�M�sto�t�t�
FirmaAAA auto a.s.UliceDoprav�k� 723
M�stoPraha 8Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-17
Hodnocen�: 5
Nadpis City Sport Brno
Zku�enostChci varovat v�echny z�kazn�ky p�ed n�kupem v City Sport Brno, hlavn� kdy� koup�te nekvalitn� zbo�� a chcete reklamovat. Z ji� uveden�ch p��sp�vk� je z�ejm�, �e m� �patn� zku�enosti s touto firmou nejsou nic neobvykl�ho a nov�ho.
Dne 6.1.2007 jsem koupil synovi basketbalovou obuv Nike za 2190 K�. Po jednom mistrovsk�m z�pase a p�ti tr�ninc�ch jedna bota praskla ve �vu. Dne 27.1.2007 jsem obuv reklamoval. Dnes tj. 17.2.2007 jsem obdr�el vyj�d�en� reklama�n�ho technika, �e obuv byla pou��v�na nespr�vn�m zp�sobem a reklamace byla zam�tnuta. Toto jsem odm�tl. D�le nejsem z Brna, a ka�d� cesta je pro m� dal�� finan�n� ztr�ta, a na to z�ejm� firma spol�h�.
A te� n�kolik poznatk�:
Telefonick� rozhovor: Reklamace je vy��zena m��ete te si p�ijet - D�kuji a jak� je z�v�r � to zde nen� uvedeno, nev�m.
N�v�t�va v obchod�:Zavolejte mi vedouc�ho � nen� p��tomen. Jak� je na n�ho spojen�? � nev�me. Kdo je reklama�n� technik a jak� je na n�ho spojen�? � nev�me.
Reklamaci vrac�m, dejte mi kopii vyj�d�en� reklama�n�ho technika � nem��eme.
Z v��e uveden�ho je patrn� �e v t�to instituci nen� nikdo za nic odpov�dn�, nikdo nic nev� a na nikoho kompetentn�ho nen� ��dn� spojen�. Velice by m� zaj�malo vyj�d�en�
Jednatelky pan� Marceli Pochyl�, ale spojen�???. D�le se div�m spole�nosti Nike, �e ne�in� nic pro dobro sv�ho jm�na.
Pokud toto p�e�tou kompetentn� z t�to firmy, tak jim sd�luji, �e se nevzd�m.
L. Vok�lek
AutorLubo� Vok�lekM�sto���r nad S�zavou
FirmaCity SportUlice
M�stoPraha 5Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-17
Hodnocen�: 5
Nadpis Nespolehlivost
Zku�enostP�esn� tak,co jsem si koupila nov� telefon od teto firmy,tak ihned na druhy den nefungoval.Dostala jsem jej zpatky az po dvou mesicich a neustalem vyhrozovani soudni zalobou, kupodivu opraveny a plne funcni. neluve o tom,jak jsou zaestnanci teto firmy sprosti a neochotni
AutorDund�lkov� Kl�raM�sto-
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-16
Hodnocen�: 5
Nadpis Reklamace -- klasika t�to firmy
Zku�enostP�ed rokem jsem si na port�lu www.mobilky.cz vybral a pak v jejich pobo�ce v IBC v Brn� zakoupil k700i. telefon funguje jak m�, jen jak je u t�chto model� zvykem, �asem se pokaz� joystik. Bohu�el jsem p�edt�m ne�etl v�bec nic z t�to poradny ani nikde na internetu. A� pak, co jsem byl kamar�dem upozorn�n. A tak jsem ani nedoufam, �e mi telefon oprav�. �ekal jsem, �e za 60 dn� mi ho vr�t� s t�m �e byl zoxidov�n. P�ekvapilo m� to, �e mi ho neopraven� vr�tili ji� po 30 dnech s t�m, �e m�m odstoupit od kupn� smlouvy. S t�m, �e u nich to nejde a byl sem odk�za�n na jakousi pra�skou adresu, kde z�ejm� s�dl� ten ukrajinec, tak�e ani nev�m, jestli po zku�enostech v�ech lid� s touto firmou m�m v�bec n�co n�kam pos�lat. Pen�ze stejn� neuvid�m, jen bych ztratil asi spoustu nerv�... Na�el jsem n�vod na internetu, tak ho asi zkus�m vy�istit a snad to bude fungovat d�l. Osobn� u� si u t�to firmy nikdy nic nekoup�m a d�razn� bych cht�l varovat v�echny ostatn� -- opravdu si rozmyslete, zda ta u�et�ena stokoruna stoj� za to, �e dostanete telefon bez z�ruky... Nebu�te hloup� jako j�.
AutorMichal Kade��bekM�stoM�ln�k
FirmaSATRONUlice
M�stoPrahaVlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.

Zku�enost zadan� dne 2007-02-16
Hodnocen�: 5
Nadpis Okr�d�n� klient�
Zku�enostJednatel galerie PERON Jan Mach p�ij�m� do aukc� staro�itnosti a obrazy, prod�v� je a pen�ze si nech�v� pro vlastn� pot�ebu viz nap� TV NOVA Ob�ansk� Judo 4.2.2007. �kody jdou ji� do milion�, trestn� ozn�men� pod�no.
AutorJi�� PeisarM�stoPraha 6
FirmaGalerie peron s.r.o.UliceU Lu�ick�ho semin��e 12
M�stoPraha 1Vlo�it dal�� zku�enost s touto firmou.
Reakce firmySOS nem��e ov��ovat hodnov�rnost v�ech vlo�en�ch zku�enost�. Proto firmy, kter�ch se tato zku�enost t�k�, mohou zaslat svou reakci e-mailem. Jej� rozsah by m�l b�t p�im��en�. Reakci n�sledn� zve�ejn�me na tomto m�st�.


Dal�� str�nkaVlo�it novou zku�enost

Akce
Akce
Trvejte na sv�ch pr�vech
�esk� rozhlas 2 Praha
Ka�d� druh� pond�l� v m�s�ci se m��ete z�stupce SOS pt�t na spot�ebitelsk� probl�my ve vys�l�n� �esk�ho rozhlasu 2 Praha od 10:27 do 10:45 hod.

(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu. [CNW:Counter]

Logo Evropsk unieL�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

D�kujeme za podporu na�� �innosti:
Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.