Logo SOS
Vstup do �lensk� sekce:
Trvejte na sv�ch pr�vech
Spot�ebitelsk� �asopisy
�esk� rozhlas 2 Praha
Ka�d� druh� pond�l� v m�s�ci se m��ete z�stupce SOS pt�t na spot�ebitelsk� probl�my ve vys�l�n� �esk�ho rozhlasu 2 Praha od 10:27 do 10:45 hod.

(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.

L�b� se V�m n� server? Pos�lejte n�m sv� dal�� n�m�ty �i pod�kov�n� prost�ednictv�m SMS s textem SOS WEB na ��slo 900 0906 (tato SMS je V�m zpoplatn�na ��stkou 6 K�, technicky zaji��uje Marketing Evolution s.r.o.). Poradenskou linku 900 08 08 08 s tarifem 8 K�/min neprovozuj� �esk� Telecom, Eurotel, T-Mobile a Oskar.

Logo Evropsk unie D�kujeme za podporu na�� �innosti:
Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.