Logo SOS
Vstup do �lensk� sekce:


Sout� o ceny

Tentokr�t na t�ma:
Bezpe�n� internet

V�te, �e ...

v provozovn� mus� b�t po celou provozn� dobu p��tomen pracovn�k pov��en� vy�izovat reklamace - viz z�kon 634/1992 Sb. �19

dal�� tipy

Anketa pro V�s
Jak� jogurty kupujete?
(Po�et hlas�: 116)

(43.1 %)
(37.07 %)
(10.34 %)
(2.59 %)
(6.9 %)

V�sledky star��ch anket

Rubriky �l�nk�
Nej�ten�j�� �l�nky za m�s�c
Nej�ten�j�� �l�nky za rok

Stanovy Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky


I. Z�kladn� ustanoven�

1. N�zev sdru�en�: Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, zkr�cen� n�zev SOS; sou��st� n�zvu m��e b�t pr�vn� forma odd�len� ��rkou.
V angli�tin� n�zev zn�: Consumers Defence Association of the Czech Republic.

2. S�dlo: Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1.

3. Org�ny sdru�en�: Org�ny Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky (d�le jen SOS) jsou:
a) Republikov� shrom�d�n� (d�le jen RS);>
b) Krajsk� shrom�d�n� (d�le jen KS);
c) Republikov� v�bor (d�le jen RV);
d) Revizor SOS;
e) P�edseda Krajsk� organizace.

4. Jedn�n� jm�nem sdru�en�: SOS je pr�vnickou osobou, vystupuje v pr�vn�ch vztaz�ch sv�m jm�nem a nese odpov�dnost z t�chto vztah� vznikaj�c�ch. Ve sv� �innosti se ��d� obecn� z�vazn�mi pr�vn�mi p�edpisy a sv�mi Stanovami. Jm�nem SOS jedn� p�edseda, nebo p�semn� pov��en� �len RV.
Pr�vn� subjektivita je p�izn�na i Registrovan�m krajsk�m organizac�m, jejich� jm�nem jedn� jejich p�edseda podle pr�vn�ch i vnit�n�ch p�edpis�. Evidenci Registrovan�ch krajsk�ch organizac� vede RV. RV m��e pov��it jednotliv� organiza�n� slo�ky SOS bez pr�vn� subjektivity uzav�r�n�m smluvn�ch vztah� v r�mci jejich schv�len�ho rozpo�tu, p��padn� uzav�r�n�m smluvn�ch vztah�, ze kter�ch neplynou SOS finan�n� ani majetkov� z�vazky. Smlouvy p�semn� uzav�en� ni���mi organiza�n�mi slo�kami podl�haj� p�ezkoum�n� RV p�ed jejich podpisem .

5. Z�sady hospoda�en� SOS:
a) Prost�edky ke sv� �innosti z�sk�v� SOS z dotac� ze st�tn�ho rozpo�tu, �i jin�ch dotac� a grant�, z dar� od fyzick�ch osob a pr�vnick�ch osob, z �innost� p�i napl�ov�n� c�l� sdru�en�, z �lensk�ch p��sp�vk�, pop�. z jin�ch zdroj�.
b) P�i vyhled�v�n� a vyu��v�n� zdroj� a prost�edk� RV chr�n� dobr� jm�no a nez�vislost SOS.
c) Hospoda�en� org�n� a organiza�n�ch jednotek SOS je zalo�eno na rozpo�tu, kter� schvaluje RV.
d) Rozd�len� finan�n�ch prost�edk� pro pot�eby org�n� a organiza�n�ch jednotek SOS p�edkl�d� p�edseda RV na n�vrh pov��en�ho �lena RV. Prost�edky z �lensk�ch p��sp�vk� a m�stn�ch zdroj� budou vyu��v�ny p�ednostn� na aktivity SOS na m�stn� �rovni v m�st� zdroje.
e) Hospoda�en� SOS je dlouhodob� vyrovnan�; p��padn� zisk bude vyu�it na roz���en� obecn� prosp�n�ch aktivit pro spot�ebitele.
f) Podm�nky hospoda�en� SOS d�le upravuj� obecn� z�vazn� pr�vn� p�edpisy a na jejich podklad� vydan� vnit�n� p�edpisy RV.
g) Kontrola hospoda�en� SOS se prov�d� ka�doro�n� ��etn�m auditem a pr�b�nou �innost� revizora.

II. P�edm�t �innosti

1. Z�kladn�mi c�li �innosti jsou:
a) h�jit z�jmy spot�ebitel� p�edev��m v t�ch oblastech, kde s�ly jednotlivce na tuto ochranu nesta��;
b) vzd�l�vat a vychov�vat spot�ebitele k ��inn�mu vyu�it� sv�ch pr�v;
c) posilovat postaven� spot�ebitel� na trhu, zejm�na odstra�ov�n�m nedostatk� trhu;
d) p�isp�vat k udr�itelnosti a odpov�dnosti spot�eby;
e) budovat ob�anskou slo�ku ochrany spot�ebitele v �R.

2. K dosa�en� t�chto c�l� SOS zejm�na:
a) komunikuje se subjekty nadan�mi z�konod�rnou iniciativou a p�ipom�nkuje vznikaj�c� legislativn� normy;
b) p�ipravuje a realizuje projekty umo��uj�c� zkvalit�ovat ochranu spot�ebitel� a zaji��uje materi�ln� zdroje nezbytn� k napln�n� t�chto projekt�;
c) osv�tovou a vydavatelskou �innost� napom�h� k orientaci spot�ebitel� a k pos�len� jejich sebev�dom� jako rovnopr�vn�ch subjekt� trhu;
d) vyhled�v� a publikuje informa�n� materi�ly periodick�ho i neperiodick�ho charakteru v nejr�zn�j��ch form�ch orientovan� na ochranu z�jm� spot�ebitel�;
e) vyhled�v�, eviduje, a vhodn�m zp�sobem podporuje podnikatele, kte�� spot�ebitel�m prod�vaj� v�robky a poskytuj� slu�by nejen podle z�kon�, ale i dobr�ch mrav�;
f) pod�l� se na tvorb� a kontrole pln�n� st�tn� politiky v oblasti ochrany spot�ebitele;
g) pod�v� org�n�m ve�ejn� spr�vy podn�ty k p��slu�n�m z�sah�m (kontroln�m akc�m, org�n�m �inn�m v trestn�m ��zen� apod.);
h) pod�v� n�vrhy na zah�jen� ��zen� u soudu ve v�ci ochrany pr�v spot�ebitel� nap�. o zdr�en� se protipr�vn�ho jedn�n� a vystupuje v t�chto ��zen�ch jako ��astn�k;
i) ve vhodn�ch p��padech napom�h� mimosoudn�mu vyrovn�n� mezi spot�ebitelem a prod�vaj�c�m (pop�. v�robcem, dovozcem, dodavatelem);
j) zastupuje spot�ebitele p�i soudn�ch jedn�n�ch v r�mci z�konem stanoven�ch mo�nost�;
k) konzultuje individu�ln� probl�my spot�ebitel�;
l) pod�l� se na zapracov�n� spot�ebitelsk� problematiky do v�uky na v�ech stupn�ch vzd�l�v�n�;
m) zaji��uje odbornou str�nku sv� �innosti pr�b�n�m vzd�l�v�n�m �lensk� z�kladny a z�sk�v�n�m nov�ch �len� a spolupracovn�k� z �ad odborn�k� z jednotliv�ch oblast�;
n) spolupracuje s dal��mi organizacemi s podobn�mi c�li v �R i zahrani��;
o) vyv�j� dal�� �innosti v oblasti ochrany spot�ebitele.

III. �lenstv� v SOS

1. �lenstv� v SOS je mo�n� formou sympatizuj�c�ho, p�isp�vaj�c�ho, aktivn�ho, kolektivn�ho a �estn�ho �lenstv�.

2. Sympatizuj�c� �lenstv�:
a) sympatizuj�c�m �lenem se stane fyzick� osoba dnem doru�en� podepsan� p��stupov� listiny Republikov�mu v�boru SOS; nam�sto podepsan� listiny m��e b�t p�ihl�ka pod�na i jinou formou, kterou SOS ve�ejn� nab�z� a akceptuje;
b) sympatizuj�c� �len m� pr�vo na vyu�it� technick�ho z�zem� SOS (nap�. spot�ebitelsk�ch informa�n�ch center);
c) ze sympatizuj�c�ho �lenstv� nevznikaj� �lenovi ��dn� povinnosti, mimo mor�ln� podporu existence SOS;
d) sympatizuj�c� �lenstv� zanik�, pokud nen� do p�ti let od podpisu p��stupov� listiny, nebo od p�e�azen� do sympatizuj�c�ho �lenstv� z jin� formy �lenstv�, znovu obnoveno, p��padn� dnem, kdy odvol� sympatizuj�c� �len p�semn� sv�j podpis na p��stupov� listin�. O zru�en� sympatizuj�c�ho �lenstv� m��e rozhodnout rovn� RV, pokud �len jedn� v rozporu s c�ly SOS.

3. P�isp�vaj�c� �lenstv�:
a) p�isp�vaj�c�m �lenem se stane fyzick� osoba dnem, kdy SOS obdr�� �lensk� p��sp�vek a je informov�no o jeho pl�tci a ��elu;
b) p�isp�vaj�c� �len m� pr�va sympatizuj�c�ho �lena a d�le pr�vo na p��stup k informac�m z oblasti ochrany pr�v spot�ebitel�, poskytovan�m SOS v ti�t�n� �i elektronick� podob�; podrobnosti jsou ve�ejn� vyhl�en� RV; je-li p�isp�vaj�c� �len p�izv�n na zased�n� org�n� SOS, m� hlas poradn�;
c) p�isp�vaj�c� �len je povinen db�t o dobr� jm�no SOS a platit pravideln� �lensk� p��sp�vky; v��i �lensk�ho p��sp�vku stanov� pro kalend��n� rok RV;
d) p�isp�vaj�c� �lenstv� zanik� dnem, kdy p�isp�vaj�c� �len p�semn� odvol� sv�j podpis na p��stupov� listin� nebo jeho �lenstv� p�ejde na jinou formu �lenstv�; pokud je p�isp�vaj�c� �len p�es doru�enou upom�nku v prodlen� s placen�m �lensk�ch p��sp�vk� d�le ne� jeden m�s�c, je jeho p�isp�vaj�c� �lenstv� p�evedeno na sympatizuj�c� �lenstv�. O zru�en� p�isp�vaj�c�ho �lenstv� m��e rozhodnout RV, pokud �len jedn� v rozporu s c�ly SOS.

4. Aktivn� �lenstv�:
a) aktivn�m �lenem se m��e st�t sympatizuj�c� nebo p�isp�vaj�c� �len SOS, kter� projev� z�jem o aktivn� �lenstv� a aktivn� se pod�l� na pr�ci SOS. Aktivn� �lenstv� v SOS vznik� po schv�len� p�semn� p�ihl�ky RV. Proti zam�tav�mu stanovisku RV k p�ihl�ce �lena se m��e �len odvolat k RS;
b) aktivn� �len m� pr�va sympatizuj�c�ho �lena, pr�vo pod�let se na �innosti SOS, b�t o n� p�im��en�m zp�sobem informov�n a d�le pr�vo volit org�ny SOS a b�t do nich po dosa�en� plnoletosti volen;
c) aktivn� �len m� povinnost se aktivn� podle sv�ch sil a odbornosti pod�let na �innosti SOS, dodr�ovat Stanovy SOS i usnesen� jednotliv�ch org�n� SOS a sv��en� funkce i �koly vykon�vat odpov�dn�, nezaujat� a objektivn� a d�le je povinen db�t o dobr� jm�no SOS a pravideln� platit �lensk� p��sp�vky; v��i �lensk�ho p��sp�vku stanov� pro p��slu�n� kalend��n� rok RV;
d) aktivn� �lenstv� zanik�, pokud aktivn� �len sv� �lenstv� p�semn� zru�� nebo jeho �lenstv� p�ejde na jinou formu �lenstv�; o zru�en� aktivn�ho �lenstv� m��e rozhodnout RV, pokud �len jedn� v rozporu s c�li SOS. Pokud je �len dlouhodob� pasivn� nebo je p�es doru�enou upom�nku v prodlen� s placen�m �lensk�ch p��sp�vk� d�le ne� jeden m�s�c, je RV p�evedeno jeho �lenstv� na sympatizuj�c�.

5. Kolektivn� �lenstv�:
a) kolektivn�m �lenem se m��e st�t neziskov� pr�vnick� osoba s v�jimkou politick�ch stran, jej� realizovan� �innost je zam��ena na ochranu spot�ebitelsk�ch z�jm� obecn� �i v ur�it�m sektoru; kolektivn� �lenstv� v SOS vznik� dnem schv�len� RV na z�klad� pod�n� p�semn� p�ihl�ky a zaplacen� �lensk�ho p��sp�vku;
b) kolektivn� �len m� pr�vo b�t informov�n o �innosti SOS a ��astnit se prost�ednictv�m jmenovan�ho z�stupce jedn�n� RS s hlasem poradn�m;
c) kolektivn� �len je povinen jmenovat z�stupce a alespo� jednoho jeho n�hradn�ka pro ��ast v SOS, kter� spl�uje podm�nky kladen� na sympatizuj�c�ho �lena, nejm�n� jedenkr�t ro�n� SOS informovat o �innosti a po�tu sv�ch �len� a platit �lensk� p��sp�vek ve v��i ur�en� RV;
d) kolektivn� �lenstv� zanik� p�semn�m vystoupen�m z SOS, z�nikem, slou�en�m, splynut�m nebo rozd�len�m kolektivn�ho �lena, nebo rozhodnut�m RV o zru�en� �lenstv�, pokud se �innost kolektivn�ho �lena dostane do rozporu s c�li SOS. Projev�-li subjekt po f�zi nebo rozd�len� z�jem o pokra�ov�n� v �lenstv�, hled� se na jeho �lenstv� jako na nep�etr�it�. Pokra�ov�n� v kolektivn�m �lenstv� m��e uplatnit jeden, v�ce nebo i v�echny subjekty vznikl� rozd�len�m.

6. �estn� �lenstv�:
a) �estn�m �lenem se stane fyzick� nebo pr�vnick� osoba, kter� se mimo��dn� zaslou�ila o rozvoj ochrany spot�ebitel�, pop�. popularizaci SOS ve spole�nosti; �estn� �lenstv� m��e b�t ud�leno in memoriam;
b) �estn� �len m� pr�vo b�t informov�n o �innosti SOS a ��astnit se RS s hlasem poradn�m;
c) �estn� �len je povinen db�t o dobr� jm�no SOS;
d) �estn� �lenstv� vznik� dnem schv�len� RV;
e) �estn� �lenstv� zanik�, pokud se �estn� �len p�semn� sv�ho �lenstv� vzd�, nebo zanik� rozhodnut�m RV pro poru�en� povinnost� �estn�ho �lena.

7. Aktivn� �len obdr�� �lensk� pr�kaz SOS. P�i z�niku aktivn�ho �lenstv� je �len povinen vr�tit �lensk� pr�kaz SOS.

8. �len, kter�mu bylo RV zru�eno �lenstv�, se m��e odvolat k RS. Do jej�ho rozhodnut� m� pozastaven� �lenstv�.

9. �lenstv� v SOS zanik� dnem z�niku SOS.

10. �lenstv� t�ho� �lena trv� bez ohledu na zm�nu formy �lenstv� v jeho pr�b�hu.

IV. Pr�va a povinnosti org�n� sdru�en�

Pr�va a povinnosti org�n� Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky jsou zalo�eny na �lenstv� v SOS, jak je uvedeno v ��sti III. t�chto Stanov. Krajsk� org�ny jsou �len�ny na z�klad� �stavn�ho z�kona �. 347/1997 Sb., o vytvo�en� vy���ch �zemn�ch samospr�vn�ch celk�.


V. Krajsk� org�ny

1. Krajsk� shrom�d�n� (KS) je nejvy��� org�nem SOS v p��slu�n�m �zemn� samospr�vn�m celku (kraji). KS se kon� nejm�n� jednou za dva roky.

2. Pravideln� KS svol�v� p�edseda KO. KS je svol�no tak�, pokud se pro jeho kon�n� vyslov� alespo� t�etina aktivn�ch �len� z p��slu�n�ho kraje. KS je usn�en�schopn� p�i p��tomnosti nadpolovi�n� v�t�iny a minim�ln� t�� aktivn�ch �len� z dan�ho kraje. Pr�vo svolat KS m� i RV.

3. KS p�ij�m� souhlasem nadpolovi�n� v�t�iny p��tomn�ch aktivn�ch �len� rozhodnut� v t�chto v�cech:
a) ustaven� Krajsk� organizace (KO) bez pr�vn� subjektivity; pro kterou vol� ze sv�ho st�edu p�edsedu;
b) pod�n� ��dosti k RV o ustaven� Registrovan� krajsk� organizace s pr�vn�m subjektivitou s n�zvem "Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R, krajsk� organizace (n�zev kraje nebo krajsk�ho m�sta)"; pro kterou vol� ze sv�ho st�edu p�edsedu, jednatele a pokladn�ka;
c) aktivity p�i ochran� spot�ebitel� v kraji v�etn� roz�i�ov�n� �lensk� z�kladny a zaji��ov�n� prost�edk� na �innost;
d) zp�soby popularizace spot�ebitelsk� problematiky a SOS v kraji;
e) n�vrhy, podn�ty a doporu�en� RV.

4. Krajskou organizaci (KO) tvo�� minim�ln� t�i aktivn� �lenov� SOS, kte�� se rozhodli pro �innost v KO.

5. KO bez pr�vn� subjektivity vznik� jej�m zaps�n�m u RV; Registrovan� KO s pr�vn� subjektivitou vznik� po souhlasu RV jej� registrac� u p��slu�n�ho org�nu.

6. P�edseda Krajsk� organizace i Registrovan� krajsk� organizace jedn� se st�tn� spr�vou, samospr�vou, neziskov�mi organizacemi a dal��mi partnery na �rovni kraje.

7. KO zanik�:
a) ukon�en�m �innosti KO;
b) rozhodnut�m RV, pokud KO jedn� v rozporu s c�li SOS; proti rozhodnut� RV se m��e p�edseda KO odvolat k RS; do zased�n� RS je �innost KO pozastavena.
c) z�nikem SOS.

VI. Republikov� shrom�d�n�

1. Republikov� shrom�d�n� (RS) je nejvy���m org�nem SOS.

2. RS se ��astn� s hlasem rozhoduj�c�m aktivn� �lenov� SOS. Dal�� pozvan� host� maj� hlas poradn�.

3. RS svol�v� RV nejm�n� jednou za 2 roky, nebo neprodlen�, pokud o jeho svol�n� po��d� nejm�n� jedna t�etina z celkov�ho po�tu aktivn�ch �len� SOS. Pozv�nka mus� b�t rozesl�na aktivn�m �len�m nejm�n� s patn�ctidenn�m p�edstihem.

4. RS m� tyto v�lu�n� pravomoci:
a) schvaluje n�zev a znak SOS;
b) projedn�v� Zpr�vu o �innosti SOS za obdob� od minul�ho zased�n� RS;
c) projedn�v� v�znamn� ot�zky ochrany spot�ebitele v �R a schvaluje z�kladn� programov� body pro obdob� do p��t�ho zased�n� RS;
d) vol� �leny RV a rozhoduje o jejich po�tu (lich� po�et);
e) rozhoduje o dal��m �lenstv� �len�, kte�� byli RV vylou�eni a odvolali se;
f) schvaluje Stanovy SOS;
g) rozhoduje o z�niku SOS a zp�sobu jeho likvidace,
h) potvrzuje �leny RV kooptovan� v mezidob�, takov� �len je pak pova�ov�n za ��dn� zvolen�ho.

5. RS je usn�en�schopn�, pokud je p��tomna nadpolovi�n� v�t�ina aktivn�ch �len�. Nen�-li RS usn�en�schopn� svol� p�edseda do p�l hodiny nov� RS, kter� je usn�en�schopn� v�dy a v�ichni p��tomn� aktivn� �lenov� maj� hlas rozhoduj�c�. Pokud se do 7 dn� p�ed kon�n�m RS p�semn� omluv� nadpolovi�n� v�t�ina aktivn�ch �len� SOS, je RS svol�no znovu v n�hradn�m term�nu; v n�hradn�m term�nu je RS usn�en�schopn� v�dy.

6. RS p�ij�m� rozhodnut� souhlasem nadpolovi�n� v�t�iny p��tomn�ch aktivn�ch �len� s hlasem rozhoduj�c�m.

VII. Republikov� v�bor

1. Republikov� v�bor (RV) je statut�rn�m org�nem SOS.

2. �lenem RV m��e b�t jen aktivn� �len SOS.

3. Funk�n� obdob� RV je �ty�let�. �lenstv� v RV zanik� volbou nov�ho RV, �mrt�m �lena nebo p�semnou rezignac� na �lenstv� v RV, nebo zru�en�m aktivn�ho �lenstv� v SOS.

4. V nezbytn�ch p��padech m��e RV kooptovat a� t�i �leny pro dopln�n� sv�ho stavu.

5. Zased�n� RV svol�v� p�edseda, p��p. jednatel podle pot�eby, nejm�n� v�ak �ty�ikr�t ro�n�.

6. RV m� tyto pravomoci:
a) vol� a odvol�v� ze sv�ch �len� p�edsedu, dva m�stop�edsedy, jednatele a p��padn� dal�� funkcion��e RV a schvaluje jejich osobn� odpov�dnost za sv��en� �sek �innosti SOS;
b) podle pot�eby navrhuje zm�ny Stanov SOS, p�edkl�d� je ke schv�len� RS;
c) schvaluje uzav�en� dohod o sou�innosti s jin�mi subjekty;
d) schvaluje �lenstv� aktivn�ch, kolektivn�ch a �estn�ch �len�;
e) vede evidenci cel� �lensk� z�kladny;
f) schvaluje rozpo�et a ��etn� z�v�rku za ��etn� obdob�;
g) schvaluje pot�ebn� ��dy a vnit�n� p�edpisy SOS;
h) z�izuje a ru�� v z�jmu realizace p�edm�tu sv� �innosti organiza�n� jednotky SOS, poradn� org�ny a realiza�n� t�my, jejich� podm�nky �innosti stanovuje Organiza�n� ��d SOS;
i) m��e jm�nem SOS �init ve�ker� dal�� pr�vn� �kony;
j) jmenuje revizora z �ad aktivn�ch �len�, kte�� nejsou �leny RV;
k) rozhoduje o vzniku a z�niku Registrovan�ch krajsk�ch organizac�, co� dokl�d� vyd�n�m, resp. odebr�n�m registra�n�ho listu;
l) rozhoduje o adrese s�dla SOS a upravuje adresu s�dla ve stanov�ch;
m) projedn�v� dal�� podstatn� z�le�itosti SOS a rozhoduje o nich.

7. RV je usn�en�schopn� p�i ��asti nadpolovi�n� v�t�iny sv�ch �len�.

8. RV p�ij�m� rozhodnut� souhlasem v�t�iny p��tomn�ch �len�; za p��tomn�ho se pova�uje i �len, kter� zplnomocnil k jedn�n� jin�ho; v p��pad� rovnosti rozhoduje hlas p�edsedaj�c�ho. Pro vylou�en� �lena SOS je nutn� souhlas t��p�tinov� v�t�iny p��tomn�ch �len� RV.

VIII. Z�v�re�n� a p�echodn� ustanoven�

1. Dnem schv�len� zm�n Stanov p�ech�z� ��dn� �lenstv� �len� SOS na formu aktivn�ho �lenstv�, �lensk� pr�kaz z�st�v� nad�le v platnosti.

2. Zanikaj� v�echny struktury a funkce podle Stanov z 13.kv�tna 2000, kter� nejsou obsa�eny nebo nahrazeny ekvivalentem v t�chto Stanov�ch.

3. SOS zanik�:
a) dobrovoln�m rozpu�t�n�m, nebo slou�en�m �i splynut�m s jin�m sdru�en�m, o �em� rozhoduje RS;
b) pravomocn�m rozhodnut�m Ministerstva vnitra �R o jeho rozpu�t�n�.

4. Nestanov�-li RS jinak, pak p�i z�niku SOS bez pr�vn�ho n�stupce se z�statek majetku p�evede na sdru�en� s obdobn�m p�edm�tem �innosti, nebo na d�rce do v��e poskytnut�ho daru.

5. Stanovy SOS byly registrov�ny MV �R pod �j. VSC/1-18141/93-R ze dne 1. 2. 1993. Zm�na stanov byla schv�lena RS dne 20. z��� 2003. Toto �pln� zn�n� upraven�ch stanov pln� nahrazuje stanovy ze dne 13. 5. 2000.

Nab�dka
Trvejte na sv�ch pr�vech
�esk� rozhlas 2 Praha
Ka�d� druh� pond�l� v m�s�ci se m��ete z�stupce SOS pt�t na spot�ebitelsk� probl�my ve vys�l�n� �esk�ho rozhlasu 2 Praha od 10:27 do 10:45 hod.

(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu. [CNW:Counter]

Logo Evropsk unieL�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

D�kujeme za podporu na�� �innosti:
Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.