M�m probl�m | Pot�ebuji informace | Chci se pod�let | Odkazy | Information for tourists

Poradensk� linka "SOS po telefonu"

Ulo�te si ��slo 900 080808 (8 K�/min) do mobilu. Nikdy nev�te, ve kter�m obchod� ho budete pot�ebovat.

Informace z SOS

Tiskov� zpr�vy
Etick� kodex
Sout� o ceny

Zas�l�n� novinek ze serveru

Nab�dka SOS

Prodej zbo v obchod
Prodej zbo�� v obchod�

Komentovan� zn�n� paragraf� p�edev��m Ob�ansk�ho z�kon�ku, kter� se vztahuj� k prodeji zbo�� v obchod�.

asopis tt spotebitele
P�edplatn� �t�tu spot�ebitele

Dvoum�s��n�k �t�t spot�ebitele se p�edstavuje ve sv� nov� podob� - v cen� pouh�ch 90 K� za cel� ro�n�k 2005!

Dal�� produkty...

TEST �asopis pro spot�ebitele

asopis TESTInformace o �asopisu
- P�edplatn�
- Star�� ��sla


Zaj�mavosti z testu:
Pozor na bambusov� misky!
Nebezpe�n� sch�dky
L�ka�sk� rou�ky
Kufry v�m jdou po krku!

Poradna

"SOS po telefonu" - 900 080808 operativn� konzultace s dotovanou cenou jen 8 K�/min.

Poradna SOS on-line
Vlo�it dotaz �lena

SOS

Spot�ebitelsk� poradny
Informace o SOS
�t�t spot�ebitele
�lenstv� v SOS
Stanovy
Kontakt na redakci
V�ro�n� zpr�va 2004
V�ro�n� zpr�va 2003
V�ro�n� zpr�va 2002
V�ro�n� zpr�va 2001
V�ro�n� zpr�va 2000
V�ro�n� zpr�va 1999
VOL�ME SOS
SIC Plze�

Ikona pro V� web

Svt spotebitel

Odkaz

P�idat k obl�ben�m polo�k�m
RSS

Po��tadlo

Po�et n�v�t�vn�k� od 12. 9. 2000:
TOPlist

Knihovna spot�ebitelsk�ch informac�

O Knihovn�
Nejnov�j�� z�znamy

Vyhled�v�n� v knihovn�

Vyhled�v�n� dle t�matu:
Cestov�n� a doprava, sport, turistika
D�ti, hra�ky
Elektrospot�ebi�e
Drogerie, parfumerie
D�m, byt, zahrada
Audio-video, pc, telekomunikace, foto
Restaurace, apod.
Motorismus
Ochrana spot�ebitele
Potraviny
Z�kony, dan�
Slu�by
Obuv a textil
Vzd�l�n�
Zdravotn�ctv�, l�ky
�perky, optika, hodiny
Finan�n� slu�by
R�zn�


Knihovna spot�ebitelsk�ch informac�

V Knihovn� spot�ebitelsk�ch informac� shroma��ujeme odkazy na informace v�znamn� pro spot�ebitele jako jsou spot�ebitelsk� testy nebo obecn� doporu�en�. Bohu�el nem��eme archivovat cel� texty. V�stupem z na�� knihovny je odkaz, na z�klad� kter�ho m��e z�skat pot�ebnou informaci. Nalezen� �l�nky si m��ete p�e��st v pra�sk�m Spot�ebitelsk�m informa�n�m centru (viz kontakty na poradny), kde m�me kompletn� arch�v t�chto �l�nk�. P��padn� m��ete vyu��t slu�eb m�stn�ch knihoven nebo arch�v� vydavatel�.

Vyhled�v�n�

Vyhled�v�t v �l�nc�ch z oboru:

Hledan� slovo nebo ��st slova:Zobrazit nejnov�j�� z�znamy
Spot�ebitelsk� chaty | Pohledy | Kontakt na redakci | Vzkazy pro SOS | Kormidlo | Etick� kodex | Dialery | Zna�ky kvality| Rada pro st�nosti| Sekce pro �leny

(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me redak�n� syst�m Genesis II.

L�b� se V�m n� server? Pos�lejte n�m sv� dal�� n�m�ty �i pod�kov�n� prost�ednictv�m SMS s textem SOS WEB na ��slo 900 0906 (tato SMS je V�m zpoplatn�na ��stkou 6 K�, technicky zaji��uje Marketing Evolution s.r.o.). Poradenskou linku 900 08 08 08 s tarifem 8 K�/min neprovozuj� �esk� Telecom, Eurotel, T-Mobile a Oskar.

D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Zastoupen� Evropsk� komise v �R, Nadaci rozvoje ob�ansk� spole�nosti v r�mci programu PHARE.