Sv�t spot�ebitel� - SIC Plze�
Logo SOS
Vstup do �lensk� sekce:SPOT�EBITELSK� INFORMA�N� CENTRUM
PLZE�
A KRAJSK� ORGANIZACE PLZE�


| aktu�ln� akce | poradna v Plzni | webov� poradna | voln� m�sta | stalo se | z�kony |Tato str�nka SIC Plze� a KO Plze� m� z��zenou p��mou adresu http://plzen.spotrebitele.info


Aktu�ln�

Ve vys�l�n� �esk�ho rozhlasu Plze� v Dopoledn�m koktejlu v po�adu Porad�me v�m je jednou v m�s�ci pravideln�m hostem poradce SOS Plze�. Rozhlasov� spot�ebitelsk� poradenstv� je vys�l�no �iv�, pravideln� posledn� st�edu v m�s�ci p�ibli�n� v �ase od 8:30 do 8:50.
Jako host za SOS vystupuje Roman Janda. Poslucha�i mohou do po�adu volat sv� kr�tk� dotazy v �iv�ch vstupech nebo ve vzkazech p�es re�ii na ��slo 377 488 222.
Telefonick� sout� o drobnou v�cnou cenu.
Lednov� rozhlasov� beseda bude ve st�edu 28. 2. 2007

Frekvence MHz: Plze�sk� kraj: 91,0 Plze�, 95,8 �elezn� Ruda, 102,4 Klatovy, 105,3 Doma�lice, 106,7 Rade�; Karlovarsk� kraj: 91,0 Karlovy Vary, 96,7 A�, 100,8 Cheb, 103,4 J�chymov.SOS zah�jilo ve�ejnou sb�rku (��dn� ��edn� ohl�enou) - ��stky na podporu je mo�no zas�lat na ��et 1361215001/2400 veden� u eBanky.
��elem a n�zvem sb�rky je "Finan�n� podpora osv�tov� �innosti a podpora poradensk� �innosti, prov�d�n� Sdru�en�m obrany spot�ebitel� �R".


Sdru�en� obrany spot�ebitel� zaslalo po��tkam dubna 2006, na podn�t sv� krajsk� organizace Plze� a na z�klad� j� shrom�d�n�ch d�kaz�, v�zvu spole�nosti �ESK� TELECOM a.s. ke zdr�en� se protipr�vn�ho jedn�n�. To spo��v� zejm�na v tom, �e spole�nost �ESK� TELECOM a.s. ud�v� nep��pustn�m zp�sobem cenovou nab�dku spot�ebitel�m jako ceny bez dan� z p�idan� hodnoty. V p��pad�, �e telefonn� spole�nost v�zvy neuposlechne, m� SOS pr�vo podle � 25 z�kona o ochran� spot�ebitele dom�hat se sv�ho c�le soudn� cestou.

V prosinci 2006 se konala dal�� pravideln� besedu pro studenty obchodn� �koly v Nerudov� ulici v Plzni.

Poradna ve Spot�ebitelsk�m informa�n�m centru Plze�

Osobn� konzultace
Poradna pro spot�ebitele je otev�ena ka�d� pond�l� od 15:00 do 16:30 (posledn� klient v 16:10 hodin).
Zm�na adresy:Kancel�� najdete na adrese SOS �R, Majerova 4, 301 00 Plze� 1 - viz mapa.
Pot�ebuje-li klient na konzultaci del�� dobu, m��e se p�edem objednat na telefonn�m ��sle 732 245 549. Bez objedn�n� m��e poradce konzultaci ukon�it po dvaceti minut�ch, vy�aduje-li to provoz poradny.

P�isp�vaj�c� �lenov� (jen "Velk�" a Mal�") a aktivn� �lenov� maj� v poradn� p�i vy�izov�n� sv�ch z�le�itost� p�ednost p�ed v�emi ostatn�mi klienty.
Pot� jsou na �ad� objednan� klienti v po�ad� podle �asu a nakonec neobjednan� klienti podle p��chodu.
�lenov� (sympatizuj�c�, p�isp�vaj�c� - "Velk�", Mal�" a "Mini" - a aktivn�) mohou vyu��vat za poplatek technick�ho z�zem� SOS.

Ve�ejnost (ne�leni) nem��e vyu��vat technick�ho z�zem�.

Konzultace pro ve�ejnost jsou bezplatn�.
Klient m��e (nebo nemus�) ohodnotit pr�ci poradny v podob� daru. Hotovost lze p�ijmout do pokladni�ky v porad�, dar lze zaslat na ��et ve�ejn� sb�rky SOS 1361215001/2400 a nebo zasl�n�m d�rcovsk� kr�tk� textov� zpr�vy SOS PLZEN na telefonn� ��slo 900 09xx (kde xx = 03, 06, 10, 15, 30, 50, 79 a je to z�rove� cena odeslan� zpr�vy v K�/1SMS)
V �vodu konzultace zpravidla sezn�m� poradce klienta se smluvn�mi podm�nkami porady, p�ed� propaga�n� materi�ly, nab�dne klientovi �lenstv� v SOS, nab�dne p�edplatn� nebo prodej jednotliv�ch ��sel �asopisu �t�t spot�ebitele, nab�dne prodej bro�ur a z�kon�k�, nab�dne bezplatn� informa�n� let�ky a upozorn� klienta na mo�nost dobrovoln�ho daru pro SOS.


Telefonick� konzultace
Telefonick� poradna je denn� cca v 8-17 hodin na ��sle 900 08 08 08; vol�n� na toto ��slo je zpoplatn�no ��stkou 8 K�/min.
Dodate�n� telefonick� informece k rozjednan�m p��pad�m a mimoporadensk� styk na uveden�m ��sle.
�lenov� SOS mohou v rozsahu sv�ch �lensk�ch pr�v volat linku 227 031 032 - sv� �lenstv� prokazuj� sd�len�m hesla.

Dotazy p�es internet
E-mail nen� ur�en k zas�l�n� dotaz�. Vyu�ijte webovou poradnu.
Plze�sk� poradna preferuje k zodpov�d�n� ty dotazy, kde je nastaven kraj Plze�sk�.

P�semn� dotazy
Adresa: Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R, Majerova 4, 301 00 Plze� 1.
V dopisu uve�te, kdo je va�e protistrana, popi�te pr�b�h cel�ho p��padu, co se stalo a kdy, podle mo�nost� p�ilo�te kopie doklad� (nikdy ne origin�ly!). M�sto emoc� uv�d�jte fakta.
Napi�te, co po�adujete po protistran�, pop��pad� formulujte sv�j po�adavek na poradnu.
Dopisy zas�lejte v�hradn� jako oby�ejnou z�silku.

Va�e ohlasy
Chcete n�m sd�lit, jak se V� probl�m vy�e�il nebo nevy�e�il?
 • M��ete zanechat vzkaz na z�znamn�ku na dvan�cticifern�m telefonn�m ��sle 960 377 422 469. Po vyto�en� ��sla a vyslechnut� �vodn� hl�ky uve�te ��slo sv�ho p��padu nebo datum n�v�t�vy poradny, sv� jm�no a stru�n� obsah sd�len�.
  (Sd�len� je tarifov�no odkudkoli z �R jako mistn� hovor.) Volat m��ete v kter�koli okam�ik dne nebo t�dne.
 • M��ete zaslat na ��slo 900 0906 (tarif 6 K�/SMS) textovou zpr�vu ve form�tu SOS PLZEN DatumN�v�t�vyPoradny Va�eJm�no sd�len�. Pokud zpr�va nebude za��nat t�emi p�smeny SOS, sdru�en� ji neobdr��.
Pozn�mka: Tato sd�len� se vyhodnocuj� jen statisticky, nepravideln� a tento zp�sob nelze pou��t pro zad�n� nebo up�esn�n� dotazu nebo pro sd�len� jin� aktu�ln� informace.

Voln� m�sta

Hled�me distributory na�eho �asopisu �t�t spot�ebitele.
V�ce >>>>Akce z posledn� doby

 • Organizace semin��e pro u�itele -"Spot�ebitelsk� di�� - volba je na tob�" v listopadu 2005.
 • V�zva spole�nosti Whirlpool pro vady v textu z�ru�n�ho listu v neprosp�ch spot�ebitele a v�zva spole�nosti St�edo�esk� obchodn� spole�nost Group (Megamarket, H�k&H�k, V�e za 39) pro vady v reklama�n�m ��du.
 • Nav�z�n� p�edb�n�ch kontakt� s Krajskou hospod��skou komorou v Plzni.
 • �ty�i besedy se ��ky obchodn� �koly v Nerudov� ulici v Plzni v b�eznu a dubnu 2005.
 • Rozhlasov� besedy od �nora 2005, zpravidla ka�dou �tvrtou st�edu v m�s�ci, v Dopoledn�m koktejlu stanice Plze�.
 • Beseda se seniory v projektu DEKO - prosinec 2004 v Penzionu - domov� d�chodc� U Jam v Plzni a v lednu 2005 v Domov� d�chodc� sv. Ji�� v Mohylov� ulici v Plzni.
 • V prosinci 2004 rozhlasov� beseda v �esk�m rozhlase na stanici Plze�.
 • Beseda s klienty Plze�sk� banky po prohl�en� konkursu (duben 2003).
arch�v>>>


Odkazy na n�kter� z�kony


V��atky ze z�kon�, kter� SOS Plze� pou��v� ve sv� internetov� poradn� jako odkazy, citace - jsou k pou�it� na str�nk�ch http://www.volny.cz/sos_plzen/

(A v n�sleduj�c�m odkazu najdete n�kter� dal�� z�kony a vyhl�ky. Jejich obsah nen� udr�ov�n v aktu�ln�m zn�n� a je u� dost historick�. Neaktualizovan� z�kony a vyhl�ky.)Po�et p��stup� na str�nku SIC Plze�
[counter.cnw.cz, ID potadla: plzen00, na counter.cnw.cz lze zobrazit pstupy i bez hesla; pstupy od 5/2002]

Posledn� aktualizace byla provedena 20. 2. 2007
Spr�vcem t�to str�nky je Roman Janda
 


nahoru

Akce
Akce
Trvejte na sv�ch pr�vech
�esk� rozhlas 2 Praha
Ka�d� druh� pond�l� v m�s�ci se m��ete z�stupce SOS pt�t na spot�ebitelsk� probl�my ve vys�l�n� �esk�ho rozhlasu 2 Praha od 10:27 do 10:45 hod.

(c) Sdru�en� obrany spot�ebitel� �esk� republiky, Ryt��sk� 10, 110 00 Praha 1, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu. [CNW:Counter]

Logo Evropsk unieL�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

D�kujeme za podporu na�� �innosti:
Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.