�lensk� sekce:


English version
SDRU�EN� OBRANY SPOT�EBITEL�
SOS > Informace pro z�jemce o proveden� Spot�ebitelsk�ho auditu obchodn�ch podm�nek (SAOP)

Informace pro z�jemce o proveden� Spot�ebitelsk�ho auditu obchodn�ch podm�nek (SAOP)

SAOP

Z�jemce z �ad podnikatel� o proveden� SAOP se m��e kdykoli na na�e SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel� obr�tit se ��dost� o proveden� spot�ebitelsk�ho auditu obchodn�ch podm�nek. Po podeps�n� p��slu�n� smlouvy o proveden� SAOP na�e sdru�en� provede odbornou konzultaci podnikatelem p�edlo�en�ch obchodn�ch podm�nek a po schv�len� nov�ho zn�n� obchodn�ch podm�nek bude ud�leno jedine�n� logo SAOP chr�n�n� ochrannou zn�mkou soub�n� s p��slu�n�m osv�d�en�m o proveden� SAOP.

Logo SAOP podnikatel m��e zve�ejnit sou�asn� s konzultovan�mi obchodn�mi podm�nkami a z�rove� toto logo slou�� jako odkaz na webov� str�nky www.spotrebitele.info, kde dojde k zobrazen� konkr�tn�ho osv�d�en� p��slu�n�ho podnikatele. T�m je zaji�t�no zneu�it� loga mimo jeho pr�vn� ochranu plynouc� z registrovan� ochrann� zn�mky.

Sazebn�k finan�n�ch n�hrad spojen�ch se zpracov�n�m SAOP

* poplatek za zpracov�n� OP a ud�len� loga SAOP Cena se b�n� pohybuje v rozmez� 7.000 � 10.000,- K� (dle rozsahu a �asov� n�ro�nosti �prav)
* prodlou�en� platnosti SAOP (zahrnuje op�tovn�ho posouzen� souladu se z�konem v n�vaznosti na zm�ny legislativy, p��padn� dal�� �pravy, vyd�n� nov�ho certifik�tu a loga) 2.000,- K�
* komplexn� p�epracov�n� OP po platnosti SAOP, tvorba nov�ch OP (t�k� se i kompletn�ho p�epracov�n� OP p�i prodlou�en� platnosti SAOP) individu�ln� stanoven� cena

Platnost od 1. ledna 2008


Obsah a pr�b�h auditu

Audit zahrnuje konzultaci va�ich st�vaj�c�ch OP, jejich opravu, dopln�n�. Po t�to �prav� obdr��te p��slu�n� logo SAOP s jedine�n�m ��slem a zp�tnou vazbou na na�e webov� str�nky www.spotrebitele.info. Tato zp�tn� vazba funguje tak, �e po kliknut� na logo SAOP, kter� si um�st�te ve va�em (internetov�m) obchod�, se spot�ebiteli zobraz� na na�ich www str�nk�ch va�e osv�d�en� o proveden� SAOP. D�le z�sk�v�te certifik�t.
Cena za proveden� SAOP se b�n� pohybuje v rozmez� od 7 do 10 tis�c K�. SAOP m� platnost 1 rok a lze ho po revizi OP op�t o rok prodlou�it. Toto prodlou�en� (revize) je zpoplatn�no administrativn�m poplatkem 2000,- K�.

SAOP p�in�� podnikateli jistotu, �e jeho OP jsou v souladu s pr�vem, v�echny proveden� zm�ny jsou n�le�it� pr�vn� zd�vodn�ny (d�vodov� zpr�va).
SAOP se op�r� pouze o platn� pr�vn� p�edpisy, v ��dn�m p��pad� nestran� spot�ebiteli ani podnikateli. Samoz�ejm� pokud m� podnikatel z�jem na n�kter�ch nadstandardn�ch p��stupech ke sv�mu z�kazn�kovi, lze toto do OP zakomponovat. Pro spot�ebitele je internetov� obchod s logem SAOP jist� atraktivn�j�� ne� obchod bez tohoto loga. Zvy�uje se tak spot�ebitelova d�v�ra v auditovan� internetov� obchod a t�m i �ance, �e si ho vybere k n�kupu. Spot�ebitel m� mo�nost v p��pad� pochyben� ze strany auditovan�ho obchodu kontaktovat na�e sdru�en� a efektivn� vznikl� probl�m vy�e�it ku prosp�chu obou stran.

SOS Garantuje spr�vnost obchodn�ch podm�nek podnikatel�, kter�m ud�l� logo SAOP. Nen� mo�n� kontrolovat chov�n� podnikatele. Certifik�t tedy nen� z�rukou, �e nap�. spot�ebitel nebude m�t probl�my s reklamac�. Zaru�uje mu v�ak, �e se m��e v�dy odkazovat na obchodn� podm�nky, kter� podnikatel pou��v� a po�adovat pr�va v nich uveden�.
Pokud se vyskytne v�ce st�nost� na dr�itele SAOP, m��eme odebrat logo SAOP nebo jej po uplynut� jednoho roku neprodlou��me. P��padn� st�nosti na dr�itele SAOP m��ete zas�lat zde.

Jak se p�ihl�sit o audit

Vypl�te pros�m n�e uveden� formul�� a za�lete n�m text Va�ich obchodn�ch podm�nek. Po p�edb�n�m auditu Va�ich OP V�m bude stanovena cena auditu. Pot� bychom V�m zaslali cenov� n�vrh a po Va�em odsouhlasen� bychom sepsali smlouvu. Pot� V�m za�leme k podpisu smlouvu a po jej�m podpisu z va�� strany v�m do 45 dn� za�leme hotov� audit SAOP.

Podm�nka proveden� a prodlou�en� auditu

Pro prodejce elektroza��zen� m�me stanovenu podm�nku t�kaj�c� se kone�n�ch cen.

P�esto�e je program Spot�ebitelsk� audit obchodn�ch podm�nek (SAOP) zam��en prim�rn� na obchodn� podm�nky, jeho c�lem je garantovat tak� n�kter� dal�� principy ve vztaz�ch podnikatel� a spot�ebitel�. Mezi takov� z�kladn� pravidla, kter� SOS prosazuje pat�� mimo jin� uv�d�n� cen v�robk� a slu�eb takov�m zp�sobem, aby byl spot�ebitel v�dy sezn�men s cenou �plnou, tedy takovou, za kterou opravdu v�robek �i slu�bu po��d�. Jedn� se jak o uv�d�n� cen v�etn� DPH, tak o zahrnov�n� r�zn�ch poplatk� a p��platk� do cen v�robk� �i slu�eb, a to jak p�i n�kupu, tak v reklam�. Na�e snaha v t�to v�ci se odr�� pr�v� i v programu SAOP. Je tedy jednou z podm�nek jeho z�sk�n�, aby z�jemci takovouto praxi pou��vali a poskytovali spot�ebitel�m v�dy informace o cen�ch takov�m zp�sobem, aby spot�ebitel za v�robek �i slu�bu zaplatil opravdu pouze ��stku, kter� je mu sd�lov�na.

Konkr�tn�m p��padem, kter�m se SOS ji� del�� dobu zab�v� je uv�d�n� poplatku za likvidaci historick�ho elektroza��zen� (d�le PHE).

Z�kon o ochran� spot�ebitele klade na prod�vaj�c�ho v � 12 po�adavek, aby informoval spot�ebitele o cen� v souladu s cenov�mi p�edpisy, informace o cen� pak nesm� zejm�na vzbuzovat zd�n�, �e cena je ni��� ne� jak� je ve skute�nosti. Uv�d�n� PHE zcela odd�len� od ceny m��e b�t rozporn� s t�mto ustanoven�m.

Z�kon o odpadech stanov�, �e u elektroza��zen�, kter� byla na trh uvedena p�ed datem 13. 8. 2005 existuje p�echodn� lh�ta 8 resp. 10 let, ve kter� mohou prodejci uv�d�t PHE odd�len�. Ov�em tuto povinnost lze splnit i tak, �e prod�vaj�c� uvede cenu kone�nou (tedy �plnou � v�etn� PHE) s informac� o tom, �e cena ji� zahrnuje tento poplatek ve v��i XY (nap�. 7990,- K� � cena zahrnuje 300,- K� PHE). Takov�to praxe je z na�� strany jednozna�n� preferov�na.

Z hlediska zm�n�n�ho � 12 z�kona o ochran� spot�ebitele se ov�em jev� jako dosta�uj�c� i druh� mo�n� zp�sob informov�n� o cen�, a to, �e vedle z�kladn� ceny (samoz�ejm� v�etn� DPH) bude uvedena v��e PHE, kterou spot�ebitel mus� vedle z�kladn� ceny zaplatit (nap�. 7690,- K� + 300,- K� PHE). Tato informace o v��i PHE ale mus� b�t uvedena dostate�n� v�razn�, nejl�pe stejn�m zp�sobem jako z�kladn� cena a mus� b�t konkr�tn� (tedy p�esn� ��stka), nesta�� pouh� odkaz, �e k cen� je nutn� p�ipo��tat PHE a jeho v��i neuv�st a odk�zat nap�. na jin� zdroj.

Z hlediska certifikace SAOP obchod�, kter� prod�vaj� elektroniku je druh� varianta dosta�uj�c�, ov�em pouze v p��pad�, �e tato p�esn� informace o v��i PHE bude uvedena u ve�ker�ho zbo�� jak p�i nab�zen� v�robk� (v reklam�), tak ve v�ech f�z�ch n�kupu (tedy ji� od �vodn� strany e-shopu).

Pokud ji� Va�e obchodn� praxe ct� tuto z�sadu a uv�d�te ceny �pln� (v�etn� PHE, ve v�ech f�z�ch n�kupu, jako� i v reklam�), velice si v��me Va�eho postoje, jdete tak dobr�m p��kladem.

Informov�n� o cen� a PHE jedn�m z v��e uveden�ch zp�sob� bude nad�le podm�nkou pro ud�len� �i prodlou�en� certifik�tu SAOP.

V��e uveden� zp�soby informov�n� spot�ebitele o cen� podporuje i �esk� obchodn� inspekce.

Z�jemci o SAOP n�s tak� mohou kontaktovat zde.

Formul�� pro z�jemce o proveden� audit
(Zadejte Va�e I� a stiskn�te tla��tko pro zji�t�n� z�kladn�ch �daj� o Va�� firm�.):


kd


SAOP Program SAOP vznikl v r�mci projektu Pos�len� ochrany pr�v spot�ebitel� vytvo�en�m pr�vn�ch kapacit spot�ebitelsk�ch organizac� a byl do 11.7.2007 spolufinancov�n z programu Evropsk� unie Transition Facility spravovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti.

(c) SOS - Sdru�en� obrany spot�ebitel�, o.s., Nov�kov�ch 8, 180 00 Praha 8, I�: 48429627. V�echny zve�ej�ovan� �daje maj� pouze informativn� charakter a nemohou b�t pou�ity jako d�kazn� materi�l. SOS nenese odpov�dnost za aktu�lnost, �plnost a spr�vnost poskytovan�ch informac�. S technick�mi n�m�ty a p�ipom�nkami se obracejte na webmastera. Vyu��v�me webhosting a publika�n� syst�m Toolkit od Econnectu.
Slu�by zalo�en� na principu SMS technicky zabezpe�uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-p� 9.00-17.00), [email protected], www.mobilbonus.cz.
Sdru�en� obrany spot�ebitel� �R vyu��v� zpravodajstv� z datab�z� �TK, jejich� obsah je chr�n�n autorsk�m z�konem. P�epis, ���en� �i dal�� zp��stup�ov�n� tohoto obsahu �i jeho ��sti ve�ejnosti, a to jak�mkoliv zp�sobem, je bez p�edchoz�ho souhlasu �TK v�slovn� zak�z�no.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) � v�echna pr�va vyhrazena. Materi�ly agentury AP nesm� b�t d�le publikov�ny, vys�l�ny, p�episov�ny nebo redistribuov�ny.
D�kujeme za podporu na�� �innosti: Ministerstvu pr�myslu a obchodu �R, Evropsk� unii v r�mci programu Transition Facility administrovan�m Nadac� rozvoje ob�ansk� spole�nosti, Gener�ln�mu �editelstv� pro zdrav� a ochranu spot�ebitele Evropsk� unie.

L�b� se V�m n� server? Pros�me, podpo�te n�s.

Logo Evropsk unie
TOPlist